Поняття «бюджету» та «видатків бюджету»

Бюджет у сучасному його розумінні сформувався в результаті тривалого історичного процесу еволюції суспільства: трансформації натурального господарства у грошово-мінове, становлення держави, ускладнення економічного і фінансового життя.

Термін "бюджет" походить від давньофранцузького "bougette" - шкіряний мішок, сумка.

Поняття “бюджет” у літературі та практиці вживається як економічна та юридична категорія. Економічну категорію бюджету можна розглядати як: матеріальне і суспільне поняття. З одного боку, бюджет - це централізований фонд коштів. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. -- К. : НДФІ, 2004. З іншого боку, бюджет - система економічних відносин, зумовлених об'єктивно існуючим законом вартості, товарно-грошовими відносинами.

Як економічна категорія, бюджет є системою економічних за своїм змістом відносин з приводу утворення, розподілу і використання централізованого фонду грошових коштів держави. Ці економічні відносини виникають в результаті розподілу валового внутрішнього продукту країни.

За матеріальним змістом бюджет -- це сам централізований фонд грошових коштів держави.

В юридичному аспекті державний бюджет виступає у формі закону, який приймається найвищим органом законодавчої влади країни. Бюджетне законодавство України визначає бюджет як план.

Необхідність в існуванні державного бюджету обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами.

В Україні поняття, зміст і функції державного бюджету мають свої особливості, викликані суспільними і економічними перетвореннями в країні за останні роки

Бюджет - це завжди план, який пов'язаний з іншими планами, що існують в державі. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник / Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І.Юрія та Й.М.Бескида. -- К.: Таксон, 2007 Крім того, це основний фінансовий план утворення централізованого фонду коштів, який є найважливішим засобом розподілу і перерозподілу грошових коштів між виробничою і невиробничою сферами. Він також є засобом контролю за процесами надходження і використання коштів, тобто є формою організації руху коштів. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар. // Фінанси України, 2002, № 5.

Так, відомі вчені в галузі фінансів професори О. Д. Василик та Павлюк К.В. зазначають: "Державний бюджет України -- централізований фонд фінансових ресурсів держави, який використовується для виконання покладених на неї функцій, передбачених Конституцією України" . "Державний бюджет виражає фінансові відносини, пов'язані з ціноутворенням та використанням фонду грошових ресурсів держави". Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2002.

В офіційних документах, зокрема в Бюджетному кодексі України дається таке визначення: "Бюджет -- план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду" Тимошенко І.І., Жук О.П. Фінанси. Навчальний посібник. - К.: Держкомстат України, 2006.

Поняття бюджету дає Закон України “ Про бюджетну систему України”, який був прийнятий у 1991 році. Відповідно до даного закону бюджет - це план утворення і використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій, які здійснюються органами державної влади України, Автономної Республіки Крим та місцевими радами народних депутатів.

Крім поняття бюджету, вказаний вище Закон визначає бюджетний устрій та його принципи, бюджетний процес, бюджетний рік, види доходів і видатків бюджетів тощо.

Сутність бюджету кожної країни визначається станом економіки, рівнем соціального розвитку суспільства. Використовуючи фінансове програмування, країни через бюджет впливають на структурну перебудову держави, науково-технічну політику, норму накопичення, самозабезпечення ресурсами, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, обсяг валового внутрішнього продукту.

Бюджет - це один з важливих інструментів, доступних урядові, для регулювання економічної діяльності і стабілізації доходів громадян. Розміри бюджету, особливо його дефіциту, характер податкової політики і структура витрат допомагають визначити темпи економічного росту, тенденції зміни зайнятості, процентні ставки та цінові зміни. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2001

В українському законодавстві чітко визначаються поняття доходів державного бюджету та інших понять, пов'язаних з одержанням кожного виду податків та інших платежів в бюджет, але законодавець не дає дефініції видатку державного бюджету. Навіть по кількості нормативні акти, що регулюють державні доходи, значно перевищують такі, що спрямовані на врегулювання державних видатків. Таким чином є очевидним, що увага держави приділяється в основному доходній частині бюджету, яка врегульована більш ретельно. Одним з найсерйозніших недоліків на етапі планування реформи фінансової системи протягом останніх років є недооцінка важливості розвитку та вдосконалення правових норм інституту державних видатків, а також системи і функціонування державних органів, які власно і формують виконання державних видатків.

У Бюджетному кодексі поняття видатків бюджету визначається як кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету - це видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Слід зауважити, що поняття видатків державного і місцевих бюджетів значно ширше, ніж процес включення до відповідних бюджетів видатків на утримання конкретних галузей та установ і відпуск їм коштів - бюджетного фінансування. Як вважають науковці, До інституту видатків державного і місцевих бюджетів слід віднести цільове, доцільне й ефективне використання (касові і фактичні видатки) коштів розпорядниками бюджетних коштів.

Економічна структура видатків визначає їх економічно-правовий зміст як сукупність загальних видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету без погашення. При цьому загальні видатки містять поточні та капітальні видатки. В науковій літературі за рівнем деталізації економічна структура поділяється на групи видатків (поточні і капітальні видатки), предметні статті, підстатті та елементи витрат Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення. // Фінанси України, 2002, № 8 .

Також можна класифікувати видатки державного бюджету і за іншими категоріями, наприклад:

 • · за їх значенням в процесі виробництва - на витрати, пов'язані з фінансуванням матеріального виробництва і на утримання невиробничої сфери;
 • · за суспільним призначенням - на витрати по фінансуванню народного господарства, соціально-культурних заходів, оборони держави; утримання апарату управління;
 • · за галузевою структурою - на розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, торгівлі і інше. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. -- К., НІОС., 2007 - С. 100

Проте законодавець визначає лише два види видатків, а саме:

 • · поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку;
 • · видатки розвитку - це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворенням.

В складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі підприємств, установ, організацій та органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення й інших заходів із зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків.

Склад поточних видатків наступний.

 • § Видатки на товари і послуги:
  • - оплата праці працівників бюджетних установ.
  • - нарахування на заробітну плату
  • - придбання предметів постачання і матеріалів
  • - видатки на відрядження.
  • - оплата послуг з утримання бюджетних установ.
  • - оплата комунальних послуг та енергоносіїв.
  • - дослідження і розробки, державні програми.
 • § Виплата процентів.
 • § Субсидії і поточні трансфертні виплати

Таким чином, вивчення різноманітних класифікацій видатків Державного бюджету за різними критеріями дає можливість більш об'єктивно уявити їх природу, що визначається економічним станом держави та її основними функціями. Державні видатки на конкретні цілі здійснюються шляхом фінансування, яке, незалежно від форм покриття, провадиться за принципами плановості, безповоротності та безвідплатності, цільового спрямування коштів та їх ефективного використання, фінансування в міру виконання планів, оптимального поєднання власних, кредитних та бюджетних джерел, додержання режиму економії та здійснення постійного контролю за їх використанням.

З точки зору пріоритетності напрямків спрямування державою коштів видаткова частина Державного бюджету України визначається Конституцією і щорічно формується на основі положень, сформульованих Верховною Радою в постановах про основні напрями бюджетної політики (бюджетних резолюціях): згідно Конституції України (ст. 95), бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами, а законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків; виходячи з аналізу економічного стану країни, на підставі прогнозних макропоказників розвитку економіки України на відповідний рік та враховуючи, що бюджет є основним інструментом економічної політики держави, Верховна Рада України встановлює головні напрями бюджетної політики.

До видатків Державного бюджету належать:

 • · фінансування загальнодержавних централізованих програм підтримання й підвищення життєвого рівня народу, заходів щодо соціального захисту населення;
 • · фінансування здійснюваних державними установами та організаціями заходів у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;
 • · фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних, проектно-пошукових та інших робіт, що здійснюються відповідно до загальнодержавних програм;
 • · фінансування оборони;
 • · фінансування охорони навколишнього природного середовища;
 • · утримання правоохоронних і митних органів, податкової служби, захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служб;
 • · утримання органів законодавчої, виконавчої, судової влади й прокуратури;
 • · здійснення зовнішньоекономічної і зовнішньополітичної діяльності;
 • · дотації, субвенції, що передаються з Державного бюджету України до бюджету Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;
 • · виплати всіх видів пенсій, видатків, спрямованих на захист громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, виплати допомоги по безробіттю, витрати на професійне навчання вивільнюваних працівників і незайнятого населення та заходи для створення додаткових робочих місць;
 • · утворення державних матеріальних і фінансових резервів;
 • · обслуговування внутрішнього й зовнішнього державних боргів та їх повернення;
 • · інші заходи, що фінансуються з Державного бюджету України відповідно до законів України.

У Державному бюджеті України передбачається резервний фонд Кабінету Державні фінанси України / Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: НІОС. - 2002 Міністрів України у розмірі до двох відсотків від обсягу видатків Державного бюджету для фінансування невідкладних витрат у народному господарстві, соціально-культурних та інших заходів, що не могли бути передбачені під час затвердження Державного бюджету.

У Державному бюджеті понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка в розмірі до двох відсотків загального обсягу видатків бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути відновлена у тому самому році до розмірів, установлених під час затвердження Державного бюджету.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >