Вступ

Людство нині вступило в якісно новий етап взаємодії з навколишнім природним середовищем, широкомасштабного використання його ресурсів. Тому при осмисленні таких глобальних і загально цивілізаційних проблем як гармонізація і раціоналізація відносин людини з природою, сталий та еколого безпечний соціально-економічний розвиток будь-якої країни світу, треба враховувати особливості функціонування суспільства на сучасному етапі, закономірності біосферних процесів і вплив на них інтенсивної виробничої діяльності, допустимі рівні антропотехногенних навантажень на навколишнє природне середовище та окремі його компоненти. Крім того, слід брати до уваги ряд наріжних і концептуальних положень, що стосуються органічної єдності та нерозривності функціонування суспільства, економіки і біосфери, зважаючи, звичайно, й на потенційні відтворювальні, відновлювальні та асиміляційні можливості останньої.

Стратегія гарантування ресурсо-екологічної безпеки соціально-економічного розвитку регіонів України, яка зрештою визначає їх економічну незалежність і суверенність, на сучасному етапі полягає в переході від здійснення окремих або навіть комплексних заходів щодо ресурсо- та природо збереження, відтворення й охорони природних ресурсів до розроблення і реалізації еколого-економічної концепції всебічної раціоналізації суспільного виробництва та забезпечення його сталого еколого-економічного функціонування. Виходячи із вищесказаного і випливає актуальність обраної теми.

Об'єктом дослідження даної роботи є ресурсний потенціал Чернігівської області.

Предметом дослідження виступають еколого-економічні проблеми розвитку ресурсів Чернігівщини та обгрунтування перспективних напрямків їх вирішення.

Метою даної роботи виступає вивчення сучасного еколого-економічного стану ресурсів Чернігівщини та проблем їх розвитку на перспективу.

Мета роботи визначає її завдання, найважливішими серед яких є:

  • - дослідження сучасного стану земельних, водних та мінеральних ресурсів Чернігівської області;
  • - визначення стану та актуальних проблем флоро-фауністичних ресурсів області;
  • - аналіз стану рекреаційного потенціалу Чернігівщини.
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >