Висновки

Світовий досвід розвитку демократичних держав та узагальнення наукових досліджень проблем правової держави дозволили визначити такі основні правові характеристики соціальної держави та основні риси правової держави. Також було здійснено уточнення поняття “громадянського суспільства” та основних його ознак.

У конституціях цілого ряду європейських держав (Австрія, Білорусь, Іспанія, Польща, Румунія, Швейцарія тощо) та в конституціях ряду штатів США існує такий інститут прямої демократії як народна законодавча ініціатива. Вважаємо доречним здійснити відповідне нововведення до Конституції України.

У процесі дослідження були визначені основні показники громадянського суспільства в Україні на емпіричному рівні:

наявність інститутів і структур громадянського суспільства;

політичне життя громадянського суспільства (політична участь, включення громадян у політичний процес, політична система, політичні потреби й інтереси);

політичну ментальність, що розуміється як неусвідомлена соціально-політична ідентичність, яка одночасно відбиває й утворює політичний менталітет - систему уявлень, цінностей, оцінок, установок, мотивів, традицій тощо;

політичну культуру як систему цінностей, що глибоко укоренилися в свідомості, мотивацій чи орієнтацій і установок, що регулюють поводження людей у ситуаціях, які мають відношення до політики;

“публічну сферу” (вільні засоби масової комунікації, роль маніпуляцій комерційних ЗМІ, громадське мовлення);

розвиток систем соціального захисту (розвинуту систему соціального захисту, що стає політичним змістом будь-якої демократії);

соціально-економічний фактор (ВВП, рівень матеріального забезпечення, прожитковий мінімум);

соціально-демографічний фактор (народжуваність, тривалість життя, смертність).

У результаті розгляду співвідношення правової держави й громадянського суспільства ми прийшли до таких висновків:

  • 1. Громадянське суспільство є утворенням, що по суті не залежить від самої держави. Інша річ, що воно взаємодіє з нею, піклуючись про загальнонародне благо. Важливо при цьому, щоб демократична держава розглядалася не інакше, як представник громадянського суспільства.
  • 2. Демократична держава покликана захищати й розвивати принципи самоврядування від недержавних організацій, тобто вступати у взаємодію з громадянським суспільством. При цьому суттєву роль відіграють такі об'єднуючі структури, як політичні партії і громадські об'єднання, засоби масової інформації, механізм здійснення виборчого процесу.
  • 4. Становлення громадянського суспільства започатковується з утворенням соціально-правової держави. Остання стає можливою тоді, коли є синтез інтересів держави і власне громадянського суспільства.

Основою громадянського суспільства є те, що воно через закон (право) делегує державі владу, встановлює межі державного регулювання суспільного життя.

У міру побудови соціальної правової держави в Україні посилюватиметься тенденція децентралізації публічної влади на користь місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування - це влада самостійна і особлива, в ній найбільш адекватно відбивається зміст громадянського суспільства. Вона є громадівською владою, а тому не можна погодитися з тим твердженням, що правоздатність територіальної громади на самостійне вирішення питань місцевого значення є не природною та невід'ємною, а встановленою законом. Навпаки, права (влада) громади і є природними та невід'ємними. Це відповідає й конституційному положенню, що народ є єдиним джерелом влади (влади взагалі, а не державної влади). А якщо це так, то місцеве самоврядування - це не децентралізована державна влада, а самостійна громадівська частина народної влади (влади народу) взагалі.

В Україні треба подолати надмірний централізм на рівні державних органів на користь максимального розширення повноважень на місцях. Доцільним було б обрання населенням голів обласних державних адміністрацій з одночасним затвердженням їх на посаді главою держави.

Особливість громадянського суспільства полягає у поділі політичної і соціальної сфер, політичних і соціальних функцій. Громадянське суспільство забезпечує права людини, держава - права громадянина.

Визначимо перспективні напрями побудови соціальної правової держави і становлення громадянського суспільства в Україні:

  • - в галузі політичній - закріплення багатопартійності, створення державою на основі закону рівних умов для діяльності політичних партій, -інших, об'єднань громадян; унеможливлення монополізації державної влади однією партією; проведення виборів на реальній багатопартійній основі;
  • - в галузі ідеологічній - неможливість проголошення єдиної партійної ідеології державною та закріплення цього в законодавчому порядку, не кажучи про конституційний рівень; відокремлення церкви від держави; деідеологізація освіти, науки і культури, всієї духовної сфери суспільства на основі конституційного гарантованого права на свободу думки, совісті й сумління;
  • - в галузі публічного владарювання - децентралізація публічної влади на підставі зміцнення місцевого самоврядування, зняття надмірної державної опіки над “територіями”;
  • - в галузі економічній - приватизація державних і комунальних підприємств; невтручання держави та її структур в безпосередню господарську діяльність підприємств незалежно від форм власності; свобода підприємництва і договорів.

Формування соціальної політики правової держави має починатися з розробки спеціального законодавства у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення. Сьогодні бажано розробити і поступово запровадити Державну програму соціальних заходів таких як Соціальний кодекс, закони “Про бідних”, “Про соціальну допомогу слабозахищеним верствам населення” тощо.

Таким чином, правова держава виникає там і тоді, де і коли поряд з нею постає так зване громадянське суспільство (Додаток А). Воно перш за все захищає приватні інтереси громадян, а тому базується на їх власності. Політичні партії слугують передаточним механізмом взаємодії громадянського суспільства з правовою державою. Громадські організації (товариства, клуби, асоціації тощо) виступають показником суспільної активності громадян і захищають їхні неполітичні інтереси. Зрозуміло, розбудова правової держави та становлення громадянського суспільства в Україні може відбуватися лише за умов соціально-економічної та політичної стабільності. Демократичні й політичні права громадян (так звані права людини, якими найбільше опікуються емісари з ООН, ЄС) виступають важливою умовою становлення громадянського суспільства, але не можуть бути самодостатніми.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >