Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Аналіз ефективності використання та управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм

Список використаних джерел

 • 1. Абрамов С.И. Управление инвестициями в основной капитал / С.И. Абрамов. - М.:Экзамен, 2002.-544с.
 • 2. Азізова К. М. Побудова системи моніторингу функціонування капіталу підприємства / К. М. Азізова // Коммунальное хозяйство городов : науч. тех. сб. Серия : Экономические науки. - К.: Видавництво «Техника», 2010. - № 92. - С. 211-222.
 • 3. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства:монографія / Є.В. Мних, А.Д. Бутко, О.Ю. Большакова та ін. - К. : КНТЕУ, 2005. - 232 с.
 • 4. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2003. - 409с.
 • 5. Бланк И. Управление капиталом: Ученый курс. - К.: Ника-центр, 2004. - 573 с.
 • 6. Бланк И.А. Финансовый менеджмент [Учебный курс] / И.А. Бланк.- К.: «Ника-Центр», Эльга - 2001. - 528 с.
 • 7. Богачева Г. Н. О многообразной трактовке категории „капитал” / Г. Н. Богачева Г. Н. , Б. А. Денисов // Менеджмент в России и за рубежом. - 2000. - № 1. - С. 13 - 24.
 • 8. Боримська К. П. Удосконалення організаційних засад проведення аналізу формування та змін власного капіталу в корпоративних підприємствах [Електронний ресурс] / К. П. Боримська, Р. В. Варічева. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ/2011 _3/2.pdf
 • 9. Варичева Р. В. Поняття власного капіталу / Р. В. Варичева // Вісник ЖДТУ. 2010. - № 2 (52). - С. 81-85.
 • 10. Ватченко, О. Б. Управління оборотним капіталом підприємства / О. Б. Ватченко, І. Б. Тахмазова // Економічний простір. - 2011. - № 50. - С. 193-200.
 • 11. Воробьев Ю. Н. Финансовый капитал предприятий. Теория, практика, управление: монография / Юрий Николаевич Воробьев, Киевск. нац. ун-т им. Т. Шевченко. - Симферополь: Таврия, 2002. - 363 с.
 • 12. Гончаренко А.М. Економічний зміст та етапи управління капіталом у машинобудуванні та сфері послуг // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі:проблеми теорії та практики. - 2008. - №2. - с.102.
 • 13. Грачев А. Характеристики финансово-экономического состояния предприятия: рациональный механизм сочетания собственного капитала, финансового рычага и платежеспособности предприятия на конец отчетного периода / А. Грачев // Генеральный директор . - 2004. - №: 11. - С.39-46
 • 14. Грачев А.В Рост собственного капитала, финансовый рычаг и платежеспособность предприятия / А.В. Грачев // Финансовый менеджмент 2002. -№2.- С.21-34
 • 15. Грещак М. Управління витратами / М.Г. Грещак, О.С. Коцюба. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.
 • 16. Григорова З. В. Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.06.01.; Європейський ун-т / Зоя Валентинівна Григорова. - К., 2005. - 18 с.
 • 17. Гурнак О. В. Формування оптимальної структури капіталу промислових підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / НАН України; Інститут економіки промисловості. - Донецьк, 2005. - 18 с.
 • 18. Дороніна М. С. Капітал підприємства як потоковий процес / М. С. Дороніна // Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія. - Х.: ХДЕУ, 2002. - С. 147 - 160 с.
 • 19. Дорошенко І. Сучасні теоретичні концепції розвитку фінансових ринків капіталу / І. Дорошенко // Фондовый рынок. -- 2009. -- № 35. -- С. 24-32.
 • 20. Дукаль, Г.С. Управління обіговим капіталом та його вплив на фінансовий стан підприємств / Г.С. Дукаль [Електронний ресурс] - Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu//19_1/181_Dukal_19
 • 21. Дучинська Н. I. Нагромадження капіталу в умовах трансформації економіки України: монографія / Ніна Іванівна Дучинська. - К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2007. - 400 с.
 • 22. Єрмак, С.О. Концептуальні основи ефективного управління оборотним капіталом на підприємствах роздрібної торгівлі побутовим обладнанням / С.О. Єрмак // Вісник Донецького університету економіки та права. - 2008. - № 1 - 2. - С. 76-83.
 • 23. Журавльова І. В. Методичний підхід до формування стратегії розвитку структури капіталу на підґрунті кластеризації підприємств / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. - Т.2. - 2005. - № 2 (66). - С. 235 - 238.
 • 24. Ивашковская И.В. От финансового рычага к оптимизации структуры капитала компании / И.В. Ивашковская // Управление компанией. -2004. - Т. 42.- № 11. -С.18-21.
 • 25. Ивашковская И.В. Структура капитала: резервы создания стоимости для собственников компании / Ивашковская И.В., Куприянов А. //Управление компанией. -2005. -Т.45. -№ 2. -С.34-38.
 • 26. Іонін Є. Є. Аналітичне підґрунтя реалізації концепції збереження власного капіталу / Є. Є. Іонін // Актуальні проблеми економіки України.- 2005. - № 1(43). - С. 43-53.
 • 27. Киреева Е.Ф. Капитал предприятия: формы, источники финансирования. Цена капитала и оптимизация его структуры / Е.Ф. Киреев //Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - Минск, 2004. - С.23-41
 • 28. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности / Валерий Викторович Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 511 с.
 • 29. Козаченко Л. А. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Південний філіал "Кримський агротехнологічний ун-т" Національного аграрного ун-ту. - Сімф., 2008. - С.20-21.
 • 30. Колеснік Я. В. Банківський капітал як об'єкт статистичного вивчення / Я. В. Колеснік // Статистика України. -- 2010. -- № 3. -- С. 35-38.
 • 31. Кононов О. Ю. Аналіз і оцінка динамічних характеристик структури капіталу / О. Ю. Кононов // Управління розвитком. - 2003. - №1. - С.100 - 103.
 • 32. Кустріч, Л.О. Підвищення рівня управління оборотним капіталом / Л.О. Кустріч // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - № 3. - С.103-106.
 • 33. Лайко П. А. Стратегія і тактика управління капіталом акціонерних підприємств в агропромисловому виробництві: моногр. / П.А.Лайко, А.Г. Борщ, О.Г. Борщ. - К: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2010. - 254 с.
 • 34. Ламанов, С.В. Система завдань управління оборотним капіталом підприємства / С.В. Ламанов // Управління розвитком. - 2011. - №1 (98). - С. 155-158.
 • 35. Лебідь О. В. Алгоритм управління капіталом підприємства на синергетичних засадах / О. В. Лебідь // Культура народов Причерноморья. Научный журнал.Серия: Экономические науки. - Симферополь: Межвузовский центр "Крым", 2007. - №103. - С. 144 - 149.
 • 36. Лебідь О. В. Еволюція поглядів на сутність категорії "капітал"/ О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2006. - Вип. 73. - С. 362 - 373.
 • 37. Лебідь О. В. Капітал підприємства як об'єкт управління / О. В. Лебідь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Серія: Економічні науки.- Черкаси: ЧДТУ, 2006. - Вип. 16. - С. 71 - 74.
 • 38. Лебідь О. В. Методика оцінки ефективності управління капіталом підприємства / О. В. Лебідь // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. -- Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. - Вип. 233: В 5-ти. Т. І. - С. 260 - 274.
 • 39. Лебідь О. В. Обґрунтування показників аналізу та оцінювання капіталу підприємства / О. В. Лебідь // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2007. - №5. - С. 57 - 64.
 • 40. Лебідь О. В. Підвищення ефективності функціонування капіталу підприємства за рахунок управління узгодженістю його підсистем / О. В. Лебідь // Коммунальное хозяйство городов. Науково-технічний збірник. Серія: Економічні науки. - К.: Видавництво "Техніка", 2008. - Вип. 80. - С. 160 - 171.
 • 41. Любунь О. С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах / О. С. Любунь; Університет економіки та права "Крок". - К., 2006. - 335 с.
 • 42. Лютий І. О. Вплив держави на ринок фінансового капіталу України / І.О. Лютий, Н. В. Дрозд // Фінанси України. -- 2010. -- № 8. -- С. 63-72.
 • 43. Малин А.С. Исследование систем управления: Учебник для вузов / А.С. Малин, В.И. Мухин; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. - 3-е изд. - М.: Изд. Дом. ГУВМЭ, 2005. - 399.
 • 44. Малярець Л. М. Управління процесом росту власного капіталу підприємства : моногр. / Л. М. Малярець, Н. М. Пономаренко. - Харків: вид. ХНЕУ, 2011. - 132 с.
 • 45. Маргасова В. Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону / В. Г. Маргасова // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 9. - С. 75 - 84.
 • 46. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.1: Кн.1: Процесс производства капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 891 с.
 • 47. Маркс К. Капитал: Критика политической экономии. Т.2: Кн.2: Процесс обращения капитала. - М.: Политиздат, 1988. - 654 с.
 • 48. Мішеніна Н.В. Механізм формування оптимальної структури фінансового капіталу в системі забезпечення стійкого розвитку підприємства / Н. В. Мішеніна, І. С. Мареха // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. -- 2010. -- № 1. -- С. 7-14.
 • 49. Мних Є. В. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства / за ред. проф. Є. В. Мниха. - К.: КНТЕУ, 2005. - 232 с.
 • 50. Осипов В. І. Економіка підприємства: підручник / В. І. Осипов. - Одеса: Маяк, 2005. - 724 с.
 • 51. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства: монографія / М. О. Кизим, В. А. Забродський, В. А. Зінченко, Ю. С. Копчак. - Х. Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. - 144 с.
 • 52. Панасюк В. Витрати виробництва: управлінський аспект / В.М. Панасюк. - Тернопіль: Астон, 2005. - 288 с.
 • 53. Пантелеев А. В. Теория управления в примерах и задачах: учеб. пособ / А. В. Пантелееев, А. С. Бортаковский. - М.: Высшая школа, 2003. - 583 с.
 • 54. Пархоменко, О.П. Концепція формування та використання оборотного капіталу промислового підприємства / О.П. Пархоменко // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2010. - N 36. - С. 21-25.
 • 55. Пархоменко, О.П. Система управління оборотним капіталом промислового підприємства / О. П. Пархоменко // Торгівля і ринок України. - 2009. - Вип. 28. - Т.2. - С. 232-240.
 • 56. Пастернак-Таранушенко Г. Капитал: как его получить и использовать в Украине: практическое пособие / Г. Пастернак-Таранушенко, В. Рожок. -- К. : ЦУЛ, 2003. -- 722 с.
 • 57. Пельтек, Л.В. Методологічні аспекти формування системи управління оборотними активами підприємства / Л.В. Пельтек, С.М. Писаренко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №1(5). - С. 43-49.
 • 58. Пенская И. А. Рейтинговая оценка привлечения, размещения и использования капитала предприятия/ И.А. Пенская // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2005. - №3 (Т.1). - С.127 - 132.
 • 59. Поляк Г. Б. Финансовый менеджмент: учеб. для вузов / Г. Б. Поляк, И. А. Акодис, Т. А. Краева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 518 с.
 • 60. Потапов А.Л. Применение имитационной компьютерной модели для определения оптимальной структуры долгосрочного капитала фирмы / А.Л. Потапов // Финансовый менеджмент. - 2002. -№1. -С. 35-43.
 • 61. Раєвнєва О. В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія / Олена Валентинівна Раєвнєва. - Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. - 496 с.
 • 62. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту: навч. посіб., 2-е вид., доп. і перероб. / Є. Г. Рясних. - К.: Скарби, 2004. - 238 с.
 • 63. Смирнова О. О. Теоретичні аспекти визначення вартості інвестиційного капіталу / О. О. Смирнова // Фінанси України. -- 2003. -- № 7. -- С. 102 - 107.
 • 64. Стоянова Е. С. Финансовый менеджмент: теория и практика: учеб. для вузов / Е. С. Стоянова, Г. Б. Крылова, И. Т. Балабанов; Финансовая акад. при Правительстве РФ, Акад. менеджмента и рынка, Ин-т финансового менеджмента. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Перспектива, 2003. - 655 с.
 • 65. Струченкова Т.В. Движение капитала в условиях финансовой глобализации / Т.В. Струченкова // Банковское дело. - 2004. - № 1. - с. 25-27
 • 66. Сысоев С. А. Эволюция категории „капитал” / С. А. Сысоев // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. - Донецьк. - 2005. - № 91. - С. 100 - 103;
 • 67. Телиженко А.М. Управление инвестициями фирмы: определение эффективной структуры капитала / Телиженко А.М., Федоренко Н.О. // Вісник Сумського державного університету. - Суми: Вид-во СумДУ, 2006. - С. 54
 • 68. Теплова Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями: Учебник для вузов / Т.В. Теплова. - М., 2001. -504с.
 • 69. Трубочкина М. Управление затратами предприятия / М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА - М, 2006. - 217 с.
 • 70. Федоренко Н.О. Анализ факторов, определяющих финансовый результат деятельности предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. - 2009. - №2. - С. 206-210.
 • 71. Федоренко Н.О. Застосування методу максимізації вартості активів підприємства для визначення оптимальної структури капіталу / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць: Економічні науки. Вип. 3 (16). - Чернівці, Технодрук, 2009. - 558 с. - С. 473-479.
 • 72. Федоренко Н.О. Разработка методического подхода к определению оптимального соотношения собственного и заемного капитала предприятия / Н.О. Федоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка - Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - №2 (2). - С. 178-187.
 • 73. Федоренко Н.О. Управление финансовыми ресурсами: определение зоны оптимальных значений структуры капитала / О.М. Теліженко, Н.О. Федоренко // Управління розвитком. - Харків: Вид-во ХНЕУ, 2006. - №7. - С.172-174.
 • 74. Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал: / Джон Ричард Хикс . - М.: Прогресс, 1988. - 487 с.
 • 75. Ходжава, К. Я. Стратегічні напрями підвищення ефективності управління оборотним капіталом / К. Я. Ходжава // Управління розвитком. - 2012. - №19(140). - С. 161-163.
 • 76. Хомяков В. І. Менеджмент пiдприємства: навчальний посiбник для вузiв / В. І. Хомяков. - 2-е вид., перероб. i доп. - К.: Кондор, 2005 . - 431 с.
 • 77. Циклы воспроизводства капитала: монография / С. Н. Козьменко, Т. А. Васильева, И. Д. Скляр, А. А. Епифанов, С. В. Леонов. - Сумы: Деловые перспективы, 2005. - 224 с.: рис.
 • 78. Циклы воспроизводства капитала: монография / С.Н. Козьменко, Т.А. Васильева, И.Д. Скляр и др. -- Сумы : Деловые перспективы, 2005. -- 221 с.
 • 79. Череп А.В. Управління собівартістю / А.В. Череп. - Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. - 373 с.
 • 80. Чмутова І. М. Принципи управління капіталом підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць. - К.: Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2006. - Вип. 25. - С. 168 - 173.
 • 81. Чмутова І. М. Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства / І. М. Чмутова, О. В. Лебідь // Економічний аналіз. Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету. - Тернопіль: Економічна думка, 2008. - Вип. 2 (18). - С. 252 - 260.
 • 82. Чорна О. Є. Управління капіталом підприємства в умовах ринкової трансформації економіки України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Одеський держ. економічний ун-т. - О., 2005. - 21 с.
 • 83. Чубка, О. М. Оцінка методів управління оборотним капіталом промислових підприємств / О. М. Чубка, О. М. Рудницька // Проблеми економіки та управління. - Л.: Вид-во Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2009. - №640. - С. 440-445.
 • 84. Швиданенко Г.О., Шевчук Н.В. Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. - К: КНЕУ, 2007. - 440 с.
 • 85. Шевчук Н. Капітал підприємства: формування та ефективність функціонування / Н. Шевчук // Ринок цінних паперів України. - 2004. - № 5-6. - С. 39-43.
 • 86. Шеремет А. Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ: учеб. пособ. / А. Д. Шеремет, А. Ф. Ионова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 537 с.
 • 87. Федоренко Н.О. Мирошниченко, Ю.О. // Актуальні проблеми економіки. - Київ: ВНЗ «Національна академія управління», 2008. - № 2. - С. 209-220.
 • 88. Юхименко П. І. Історія економічних вчень: навч. посіб. / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко, 2-ге від., випр. - К.: Знання-Прес, 2001. - 514 с.
 • 89. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій: монографія / Ігор Йосифович Яремко. - Л.: Каменяр, 2006. - 176 с.
 • 90. Ярощук О. В. Аналіз формування капіталу підприємства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.04.; Терноп. акад.. нар. госп-ва / Олексій Вікторович Ярощук. - Тернопіль, 2004. - 20 с.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Аналіз ефективності використання та управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм
Вступ1. Теоретичні основи управління капіталом підприємства1.1 Сутність капіталу підприємства як економічної категорії1.2 Види та структура капіталу підприємства1.3 Методика оцінки ефективності управління капіталом на підприємстві2. Аналіз системи управління капіталом на підприємствах різних організаційно-правових форм2.1 Аналіз фінансово-госоподарської діяльності підприємств2.2 Аналіз складу та структури капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм2.3 Оцінка ефективності системи управління капіталом на підприємствах3. Розробка напрямів удосконалення системи управління капіталом підприємств3.1 Удосконалення системи управління капіталом підприємства3.2 Оцінка економічної ефективності заходів удосконалення системи управління капіталом підприємства4. Охорона праці і безпека в надзвичайних ситуаціях на підприємстві4.1 Організація охорони праці на підприємстві4.2 Безпека у надзвичайних ситуаціяхВисновкиСписок використаних джерел