Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Финансы arrow Визначення маржинальної собівартості

Визначення маржинальної собівартості


Задача 1. Визначити змінну, середню та маржинальну собівартість одиниці виробу при збільшенні його випуску зі 148 до 151 одиниці, використовуючи дані, наведені в табл..1. Зробити висновки стосовно доцільності збільшення обсягу випуску.

Таблиця 1 Розрахунок собівартості одиниці продукції, грн..

Рівень виробництва

Повна собівартість

Постійні витрати

Змінні витрати

Собівартість одиниці продукції

середня

змінна

маржинальна

148

1776

444

(1776-444) = 1332

1778:148= 12

1332:148= 9

-

149

1785

444

(1785-444) = 1341

1785:149= 11,98

1341:149 = 9

(1785-1776): (149-148)= 9

150

1794

444

(1794-444) = 1350

1794:150= 11,96

1350:150 = 9

(1794-1785): (150-149)= 9

151

1807

448

(1807-448) = 1359

1807:151= 11,97

1359:150 = 9

(1807-1794): (151-150)= 13

Пояснення. Маржинальна собівартість - це собівартість додаткової одиниці продукції, яка показує, наскільки змінився рівень загальних витрат при збільшенні обсягу виробництва на одиницю

Задача 2. У ресторані змінними є витрати на продукти та напої, які становлять в середньому 25 грн. на одного відвідувача. Постійні витрати (оренда, комунальні внески, заробітна плата працівників ресторану) становлять 1000 грн. на тиждень. Визначити собівартість однієї порції, якщо за тиждень буде обслуговано 1, 50, 100, 200 відвідувачів. Відповідь дати у вигляді таблиці.1

Таблиця 1 Розрахунок собівартості порції продукції, грн..

Кількість відвідувачів

Змінні витрати

Постійні витрати

Собівартість порції

1

25

1000

(1000+25): 1= 1025

50

(25*50) = 1250

1000

(1000+1250): 50= 45

100

(25*100) = 2500

1000

(1000+2500): 100= 35

200

(25*200) = 5000

1000

(1000+5000): 200= 30

Задача3: Розділити загальновиробничі витрати цеху (80000) між виробами А і Б, виходячи з їх машиномісткості (вираженій у машино-годинах) і трудомісткості (вираженій у витратах на оплату праці основних виробничих робітників) за умовами, наведеними нижче.

Показник витрат

Виріб

А

Б

Витрачено машино-годин

300

600

Нараховано основної заробітної плати, грн...

5000

7000

Результати розподілу порівняти і прокоментувати розходження.

Рішення

Задача 4: Наявність і рух продукції за місяць характеризується такими даними (одиниць):

Залишок на початок місяця

Виготовлено за місяць

Продано

Залишок на кінець місяця

-

2000

1800

200

Зважаючи на те, що ціна одного виробу 70 грн., а виробнича собівартість - 50 грн., розрахувати прибуток від реалізації продукції і собівартість залишку продукції на кінець місяця. Передбачається збільшити виробництво продукції з 2000 до 2500 шт. Визначити, як вплине на виробничу собівартість одного виробу збільшення обсягу виробництва, якщо з 50 грн. виробничої собівартості 35 грн. становлять прямі змінні витрати, а 15 грн. - загально- виробничі витрати, у тому числі 8 грн. - їх змінна частина, а 7 грн.- постійна.

Рішення

 • 1) Прибуток від реалізації: 1800 *(70-50) = 36000, 00 грн.
 • 2) Собівартість залишку: 200*500 = 10000,00 грн.
 • 3) Собівартість одного виробу при випуску 2500шт.:
  • а) (35+8)*2500 = 107500,00 грн. змінні витрати
  • б) 7 * 2000 = 14000,00 грн. постійні витрати (не залежать від обсягу виробництва)
  • в) (107500+14000) : 2500 = 48,60 грн. собівартість 1-го виробу

Відповідь: При збільшенні випуску з 2000 до 2500 шт. собівартість 1-го виробу зменшиться на 1,40 грн. (50-48,6)

Задача 5. На підприємстві з одного виду сировини виготовляють водночас два види продукції: продукту А виготовлено 1500 кг., продукту Б - 2000 кг. Ціна кожного з них дорівнює відповідно 10 і 15 грн. за кг. Витрати за місяць становили: на виробництво - 18000 грн., загальновиробничі - 10000 грн. Визначити виробничу собівартість одиниці продукції кожного виду продукції і собівартість залишків продукції на кінець місяця за умови, що продукту А продано 1000 кг., а продукту Б - 1200 кг. Розподіл комплексних витрат між видами продукції здійснювати пропорційно до обсягів випуску в ринкових цінах.

Рішення

Продукція

Ціна, грн..

Випущено

Реалізовано

Залишок

кг.

сума

кг.

сума

кг.

сума

А

10

1500

15000

1000

10000

500

5000

Б

50

2000

30000

1200

18000

800

12000

Всього

45000

28000

17000

Визначення собівартості

Продукція

База розподілу (45000 = 100%)

Виробничі витрати

Загально виробничі витрати

Собівартість випуску

Собівартість

1 кг.

А

 • (15000:45000)*100 =
 • 33,3%
 • 18000*33,3%=
 • 5994
 • 10000*33,3%=
 • 3330
 • 5994+3330=
 • 9324
 • 9324:1500=
 • 6,216

Б

 • 100 - 33,3=
 • 66,7%

18000-5994= 12006

 • 10000-3330=
 • 6670
 • 12006+6670=
 • 18676
 • 18676 : 2000 =
 • 9,338

Разом

100 %

18000

10000

28000

-

Собівартість залишку на кінець місяця

Продукція

Собівартість 1 кг.

Залишок на кінець місяця, кг.

Залишок на кінець місяця, грн..

А

6,216

500

6,216*500= 3108,00

Б

9,338

800

9,338*800= 7470,40

Разом

10578,40

Задача 6. Виходячи з того, що у звітному періоді був як остаточний, так і виправний брак, визначити втрати від браку за даними (грн.):

Нормативна собівартість остаточного (невиправного) браку - 500

Утримання з винуватців браку - 50

Оприбутковано металобрухту від браку - 9

Виставлена претензія постачальнику - 19

Витрати на виправлення виправного браку

у тому числі:

 • - матеріалів - 60
 • - зарплати - 85

Навести алгоритм розрахунку та скласти необхідні бухгалтерські проводки.

Рішення

Алгоритм розрахунку втрат від браку: 500-50-9-19+60+85= 567 грн.

Бухгалтерські проводки

Д-т

К-т

Сума

Зміст господарської операції

24

23

500

Списано собівартість остаточного браку

374

24

50

Утримано з винуватців

20

24

9

Оприбутковано металобрухт від браку

374

24

19

Виставлено претензію постачальнику

24

20

60

Витрати матеріалів на виправлення виправного браку

24

66

85

Заробітна плата робітників зайнятих виправленням браку

90

24

67

Віднесено на собівартість реалізованої продукції наднормативний брак

Задача 7: Визначити оптимальну комбінацію виробництва та реалізації двох видів продукції на підприємстві, якщо є така інформація стосовно витрат та доходів: маржинальний дохід собівартість беззбитковість

Показник

Продукт

А

Б

Обсяг реалізації, шт.

600

400

Ціна за одиницю, грн..

10,0

8,0

Змінні витрати, грн..

7,0

6,0

Постійні витрати на випуск, грн..

1820

Пояснення. Для розв'язання задачі потрібно скористатись формулою маржинального доходу на одну зведену одиницю продукції:

,

де МДі - маржинальний дохід на одиницю і-го виробу;

SMi - питома вага і-го виробу в загальному доході від реалізації.

Рішення

Продукція

Обсяг реалізації, шт

Ціна, грн

Змінні витрати на одиницю, грн.

Маржиналь-ний дохід на одиницю, грн (МДі)

Дохід від реалізації, грн

Питома вага виробу а загальному доході від реалізації

А

600

10

7

3

6000

65,2

Б

400

8

6

2

3200

34,8

Всього

9200

100

ДМД = (3*65,2%)+(2*34,8%)=1,956+0,696 ? 2,652грн. (середньозважений маржинальний дохід)

Загальна кількість продукції, яку слід продати для досягнення точки беззбитковості становитиме: 1820 : 2,652 ? 686 шт

Для визначення точки беззбитковості кожного виду продукції загальну точку беззбитковості коригують на комбінацію його продажу.

Звідси, точка беззбитковості для продукції А становитиме 447шт(686*0,652), а для продукції Б - 239 шт.(686*0,348)

Задачі 8,9: На основі наведених даних визначити невідомі показники, використовуючи рівняння «точки беззбитковості».

Виручка від реалізації , грн

Обсяг реалізації, кількість одиниць

Ціна (одиниці), грн..

Змінні витрати, грн

Постійні витрати, грн.

Маржа, грн

Прибуток, грн

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

?

100

60000

30

?

80000

50

20000

За кожним з показників навести формули розрахунків і прокоментувати результати розрахунків.

Відповідь

Виручка від реалізації , грн

Обсяг реалізації, кількість одиниць

Ціна (одиниці), грн..

Змінні витрати, грн

Постійні витрати, грн.

Маржа, грн

Прибуток, грн

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

200000

2000

100

70

140000

30

60000

30

60000

-

-

-

2000

-

-

-

40

80000

50

100000

10

20000

Рішення

Виручка від реалізації , грн

Обсяг реалізації, кількість одиниць

Ціна (одиниці), грн..

Змінні витрати, грн

Постійні витрати, грн. (ПВ)

Маржа, грн (МДод)

Прибуток, грн

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

на одиницю

на обсяг

 • 2000*100=
 • 200000
 • 60000/30=
 • 2000

100

 • 100-30=
 • 70
 • 70*2000=
 • 140000

60000: 2000=30

60000

30

 • 30*2000=
 • 60000

-

-

 • (80000+ 20000)/50=
 • 2000

80000

50

20000

Обсяг реалізації, кількість одиниць

Задача 10: Підприємство виробляє один вид продукції, яку реалізує за ціною 120 грн за одиницю. При цьому: змінні витрати на одиницю - 90 грн., загальні постійні витрати - 30000 грн. Визначити:

 • 1) точку беззбитковості (у натуральних одиницях та у грошовому виразі);
 • 2) обсяг реалізації, необхідний для отримання прибутку в розмірі 8000 грн.
 • 3) який прибуток отримає підприємство за обсягу реалізації 180000 грн.
 • 4) запас міцності за обсягу реалізації 180000 грн.

По кожному пункту навести формули розрахунків і прокоментувати отримані результати.

Задача 14: Постійні витрати підприємства «Бендікс» становлять 330000 грн., змінні витрати на одиницю виробленої продукції - 12 грн, а коефіцієнт маржинального доходу - 80%. Визначте величину обсягу продажу (в натуральних одиницях), необхідний для отримання операційного прибутку у розмірі 150000 грн.

Задача 15. Підприємство «Малібу» виготовляє і реалізує два види продукції, про які є такі дані (грн..):

Продукція

Ціна продажу

Змінні витрати на одиницю

Продукт А

10

4

Продукт Б

10

7

На підставі наведених даних розрахуйте точку беззбитковості підприємства в натуральних та грошових вимірах, якщо на кожну одиницю реалізованого продукту Б припадає 2 одиниці реалізації продукту А, а постійні витрати дорівнюють 19950 грн.

Пояснення. Для визначення точки беззбитковості підприємства необхідно розрахувати середньозважений маржинальний дохід та середньозважений коефіцієнт маржинального доходу.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее