Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Информатика arrow Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9

ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Метою дипломної роботи є створення гнучкої системи інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП№9. Запропонована система призначена для того, щоб навчити персонал орієнтуватися в складних аварійних ситуаціях і містить в собі як блок навчання, так і блок контролю знань.

Економічний ефект впровадження програмного продукту може бути досягнутий за рахунок зниження кількості аварій, пов'язаних з невиконанням персоналом техніки безпеки. Вміння швидко орієнтуватися в складних аварійних ситуаціях може допомогти не тільки запобігти пошкодженню обладнання, але й врятувати людське життя.

Розроблена система була реалізована за допомогою мови програмування PHP та бази даних MySQL. Для функціонування системи потрібний комп'ютер з встановленою операційною системою, що має Інтернет-браузер (Internet Explorer; Mozila Firefox; Opera; Safari; тощо).

Визначення витрат на створення програмного продукту.

Оскільки середа розробки є безкоштовною, витрати на створення програмного продукту складаються з витрат по оплаті праці розробника програми і витрат по оплаті машинного часу при відладці програми:

Зспп=Ззпспп +Змвспп,

де

Зспп - витрати на створення програмного продукту;

Ззпспп - витрати на оплату праці розробника програм

Змвспп - витрати на оплату машинного часу;

Витрати на оплату праці розробника програми (Ззпспп) визначаються шляхом множення трудомісткості створення програмного продукту на середню годинну оплату програміста (з урахуванням коефіцієнта відрахувань на соціальні потреби):

Ззпспп=t*Tчас.

Розрахунок трудомісткості створення програмного продукту.

Трудомісткість розробки програмного продукту можна визначити таким чином:

t= to+ tа+ tб+ tп+ tд+ tот,

де

to - витрати праці на підготовку опису завдання;

tа - витрати праці на розробку алгоритму рішення задачі;

tб - витрати праці на розробку блок-схеми алгоритму рішення задачі;

tп - витрати праці на складання програми по готовій блок-схемі;

tд - витрати праці на підготовку документації завдання;

tот - витрати праці на відладку програми на ЕОМ при комплексній відладці завдання.

Складові витрат можна виразити через умовне число операторів Q. У нашому випадку число операторів у відлагодженій програмі приймаємо Q=2500.

Розрахунок витрат праці на підготовку опису завдань.

Оцінити витрати праці на підготовку опису завдання не можливо, оскільки це пов'язано з творчим характером роботи, натомість оцінимо витрати праці на вивчення опису завдання з урахуванням уточнення опису і кваліфікації програміста:

to= Q*B/(75…85*K),

где

B - коефіцієнт збільшення витрат праці унаслідок недостатнього опису завдання, уточнень і деякої недоробки, B=1,2…5;

K - коефіцієнт кваліфікації розробника, для тих, що працюють до 2 років K=0,8;

Коефіцієнт В приймаємо рівним 2.

Таким чином отримаємо

to= 2500*2/(78*0,8) = 80,13 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на розробку алгоритму.

Витрати праці на розробку алгоритму рішення задачі:

tа = Q/(60…75*K)

tа = 2500/(70*0,8)=44,64 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на розробку блок-схеми.

Витрати праці на розробку блок-схеми алгоритму рішення задачі обчислимо таким чином:

tб= Q/(60…75*K)

tб = 2500/(71*0,8)=44,01 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на складання програми.

Витрати праці на складання програми по готовій блок-схемі обчислимо таким чином:

tп= Q/(60…75*K)

tп = 2500/(72*0,8)=43,40 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на відладку програми.

Витрати праці на відладку програми на ЕОМ при комплексній відладці завдання:

tот=1.5* tAот,

де tAот - витрати праці на відладку програми на ЕОМ при автономній відладці одного завдання;

tAот= Q/(40…50*K)

tAот = 2500/(48*0,8)=65,10 (люд-год)

Звідси tот=1,5*91,15=97,65 (люд-год).

Розрахунок витрат праці на підготовку документації.

Витрати праці на підготовку документації по завданню визначаються:

tд= tдр+ tдо,

де

tдр - витрати праці на підготовку матеріалів в рукопису;

tдо - витрати на редагування, друк і оформлення документації;

tдр= Q/(150…200*K)

tдр = 2500/(180*0,8) = 17,36 (люд-год)

tдо=0,75*tдр

tдо =0,75*17,36=13,02 (люд-год)

Звідси

tд=17,36+13,02=30,38 (люд-год).

Отже, загальну трудомісткість програмного продукту можна розрахувати:

t = 80,13+44,64+44,01+43,40+30,38+97,65 =340,21 (люд-год).

Розрахунок середньої зарплати програміста.

Середня зарплата програміста в сучасних ринкових умовах може варіюватися в широкому діапазоні. Для розрахунку візьмемо середню годинну оплату праці, яка складає Тчас.=10 грн/година, що означає 1760 грн/мес при 8-ми годинному робочому дні і 5-ти денному робочому тижню. Для розробки та впровадження програмного продукту програмістові необхідно 2 робочих місяця.

Витрати на оплату праці програміста складаються із зарплати програміста і нарахувань на соціальні потреби. Нарахування на соціальні потреби включають:

  • 33,2% - пенсійний фонд;
  • 1,4% - соціальне страхування;
  • 1.6 % - відрахування до державного фонду зайнятості на випадок безробіття;
  • 1% - на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

Разом нарахування на соціальні потреби складають 37,2%.

Тобто 1760 грн * 37,2%=654,72 грн

Звідси витрати на оплату праці програміста складають:

Ззпспп= (1760+654,72)*2= 4829,44 грн.

Витрати на оплату машинного часу.

Витрати на оплату машинного часу при відладці програми визначаються шляхом множення фактичного часу відладки програми на ціну машино-години орендного часу:

Змвспп =Счас*tЕОМ,

де

Счас - ціна машино-години орендного часу, грн/год;

tЕОМ - фактичний час відладки програми на ЕОМ;

Розрахунок фактичного часу відладки.

Фактичний час відладки обчислимо за формулою:

tеом = tп + tдо + tот ;

tеом =43,40+13,02+97,65 = 154,07 години

Розрахунок ціни машино-години.

Ціну машино-години знайдемо по формулі:

Сгод = Зеом/Теом,

де

Зеом - повні витрати на експлуатацію ЕОМ на протязі року;

Теом - дійсний річний фонд часу ЕОМ, год/рік.

Розрахунок річного фонду часу роботи ПЕОМ.

Загальна кількість днів в році - 365. Число святкових і вихідних днів - 114(10 святкових і 52*2- вихідні).

Час простою в профілактичних роботах визначається як щотижнева профілактика по 3 години.

Разом річний фонд робочого часу ПЕОМ складає:

Теом = 8*(365-114)-52*3=1852 год.

Розрахунок повних витрат на експлуатацію ЕОМ.

Повні витрати на експлуатацію можна визначити по формулі:

Зеом = (Ззп+ Зам+ Зэл+ Здм+ Зпр+ Зін),

де,

Ззп - річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу, грн/рік;

Зам - річні витрати на амортизацію, грн/рік;

Зэл - річні витрати на електроенергію, споживану ЕОМ, грн/рік;

Здм - річні витрати на допоміжні матеріали, грн/рік;

Зпр - витрати на поточний ремонт комп'ютера, грн/рік;

Зін - річні витрати на інші і накладні витрати, грн/рік.

Амортизаційні відрахування.

Річні амортизаційні відрахування визначаються по формулі:

Зам=Сбал*Нам,

де Сбал - балансова вартість комп'ютера, грн/шт.;

Нам - норма амортизації, %;

Нам =25%.

Балансова вартість ПЕОМ включає відпускну ціну, витрати на транспортування, монтаж устаткування і його відладку:

Сбал = Срин +Зуст ;

де

Срин - ринкова вартість комп'ютеру, грн/шт.,

Зуст - витрати на доставку і установку комп'ютера, грн/шт;

Комп'ютер, на якому велася робота, був придбаний за ціною

Срин =5000 грн, витрати на установку і наладку склали приблизно 10% від вартості комп'ютера.

Зуст = 10%* Срин

Зуст =0.1*5000=500 грн.

Звідси, Сбал = 5000 +500 =5500 грн./шт.;

а Зам=5500*0,25= 1375 грн/год.

Розрахунок витрат на електроенергію.

Вартість електроенергії, споживаної за рік, визначається по формулі:

Зел = Реом * Теом * Сел * А,

де

Реом - сумарна потужність ЕОМ,

Теом - дійсний річний фонд часу ЕОМ, год/рік;

Сел - вартість 1кВт*год електроенергії;

А - коефіцієнт інтенсивного використання потужності машини.

Згідно технічному паспорту ЕОМ Реом =0.22 кВт, вартість 1кВт*год електроенергії для споживачів Сел =0,2436 грн., інтенсивність використання машини А=0.98.

Тоді розрахункове значення витрат на електроенергію:

Зел = 0.22 * 1852* 0.2436* 0.30 = 29,78 грн.

Розрахунок витрат на поточний ремонт.

Витрати на поточний і профілактичний ремонт приймаються рівними 5% від вартості ЕОМ:

Зтр = 0.05* Сбал

Зтр = 0.05* 5500 = 275 грн.

Розрахунок витрат на допоміжні матеріали.

Витрати на матеріали, необхідні для забезпечення нормальної роботи ПЕОМ, складають близько 1 % від вартості ЕОМ:

Звм =0,01* 5500 =55 грн.

Інші витрати по експлуатації ПЕОМ.

Інші непрямі витрати, пов'язані з експлуатацією ПЕОМ, складаються з вартості послуг сторонніх організацій і складають 5% від вартості ЕОМ:

Зпр = 0,05* 5500 =275 грн.

Річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу.

Витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу складаються з основної заробітної плати, додаткової і відрахувань на заробітну плату:

Ззп = Зоснзп +Здопзп +Зотчзп.

Основна заробітна плата визначається, виходячи із загальної чисельності тих, що працюють в штаті:

Зоснзп =12 *?Зіокл,

де

Зіокл - тарифна ставка і-го працівника в місяць, грн;

12 - кількість місяців.

У штат обслуговуючого персоналу повинні входити інженер-електронщик з місячним окладом 1500 грн. і електрослюсар з окладом 1200 грн. Тоді, враховуючи, що даний персонал обслуговує 20 машин, маємо витрати на основну заробітну плату обслуговуючого персоналу, які складуть:

Зоснзп = 12*(1500+1200)/20=1620 грн.

Додаткова заробітна плата складає 60 % від основної заробітної плати:

Здопзп = 0.6 *1620 = 972 грн.

Відрахування на соціальні потреби складають 37,2% від суми додатковою і основною заробітних плат:

Зотчзп = 0,372*(1620 + 972) = 959,04 грн.

Тоді річні витрати на заробітну плату обслуговуючого персоналу складуть:

Ззп = 1620 +972 +959,04 = 3551,04 грн.

Повні витрати на експлуатацію ЕОМ в перебігу року складуть:

Зеом = 3551,04 + 1375+ 29,78 + 55 + 275+ 275= 5560,82 грн.

Тоді ціна машино-години часу, що орендується, складе

Сгод = 5560,82 /1852 = 3 грн.

А витрати на оплату машинного часу складуть:

Змвспп =Сгод*tеом

Змвспп = 3 * 154,07 = 462,21 грн.

Розрахунок загальних витрат.

Зспп=Ззпспп +Змвспп

Зспп = 4829,44 +462,21= 5291,65 грн.

Тобто собівартість програмного продукту 5291,65 грн.

А зараз визначимо ціну програмного продукту:

Ц = Зспп + Р,

Где Ц - ціна програмного продукту;

Р - 15% від витрат на створення програмного продукту.

Ц = 5291,65+ 793,75 = 6085,40 грн.

Ціна програмного продукту дорівнює 6085,40 грн.

На ринку сучасного програмного забезпечення не існує аналогів нашої розробки, оскільки вона максимально орієнтована на потреби замовника. Але якщо порівняти її вартість з розробками, які виконують подібні функції та мають вартість орієнтовно $2000, розроблена система обійдеться значно дешевше, ніж аналоги.

Економія від використання розробленої системи представлятиме:

8,2 - курс долара Національного банку України

ЕК = $2000 * 8,2 - 6085,40= 10314,6 грн.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Гнучка система інформаційної підтримки підвищення кваліфікації персоналу ДП №9
ВСТУП1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ1.1 Найменування та галузь використання1.2 Підстава для створення1.3 Характеристика розробленого програмного забезпечення1.4 Мета й призначення1.5 Загальні вимоги до розробки1.6 Джерела розробки2. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕР2.1 Основні поняття2.2 Клієнт та сервер2.3 Обов'язки та взаємодія2.4 Трирівнева архітектура2.5 Веб-сервер2.6 APACHE2.7 Можливості3. ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ PHP І MYSQL ТА ОСНОВ РОБОТИ З НИМИ3.1 Вступ у PHP та MySQL3.2 Можливості PHP3.3 Можливості MySQL3.4 Приклади використання PHP та MySQL4. РОЗРОБКА ГНУЧКОЇ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ СИСТЕМИ ЗАВДЯКИ ПОЄДНАННЮ ВІДКРИТИХ WEB ТЕХНОЛОГІЙ4.1 Модуль PHP4.1.1 Особливості4.1.2 Докладний опис мови4.2 База даних4.2.1 Термін4.2.2 Структуровані та неструктуровані БД4.2.3 Характеристика БД4.3 Системи керування базами даних4.4 Мова SQL4.4.1 Термін4.4.2 Історія4.4.3 Питання сумісності4.4.4 Процедурні розширення4.5 MySQL4.5.1 Термін4.5.2 Ліцензування4.5.3 Історія4.5.4 Критика4.6 HTML4.6.1 Термін4.6.2 Історія розвитку HTML4.6.3 Версії4.6.4 Документ HTML4.6.5 Семантичний HTML4.6.6 Проект специфікації HTML 54.6.7 XHTML4.7 JavaScript4.7.1 Термін4.7.2 Про мову4.7.3 Використання в HTML4.7.4 Зневадження4.7.5 Статистика використання5. ОПИС ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТОВАНОЇ СИСТЕМИ5.1 Функціональне призначення та технологічні особливості розробки5.2 Логіко-функціональна схема роботи системи5.3 Розробка алгоритмів та програмна реалізація основних процедур системи5.4 Опис інтерфейсу користувача6. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ7. ОХОРОНА ПРАЦІ7.1 Аналіз шкідливих і небезпечних виробничих факторів при роботі на комп'ютері7.2 Заходи щодо нормалізації небезпечних і шкідливих факторів7.3 Пожежна безпекаВИСНОВКИСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ