Роль гіпотез в організації соц. дослідження, їх види

Гіпотеза - це обґрунтоване припущення щодо пояснення будь-яких фактів, явищ, процесів, причин, чинників та тенденцій їх розвитку, яке потребує емпіричного підтвердження чи спростування.

Роль гіпотез в соціологічних дослідженнях:

акумулює досвід науки, суспільної практики, самого дослідника, у тім числі його інтуїцію;

конкретизує мету дослідження, є головним методичним інструментом, що організує весь процес дослідження, підпорядковуючи його внутрішній логіці.

Робочі гіпотези можна класифікувати за різними ознаками. За функціональним змістом припущень щодо досліджуваного об`єкта поділяються:

описові гіпотези - це припущення щодо сутнісних якостей об`єктів (класифікаційні), характеру зв`язків між окремими елементами досліджуваного об`єкта.

пояснювальні гіпотези - це припущення щодо причинно-наслідкових залежностей у соціальних процесах та явищах, котрі вивчаються. Ці гіпотези найбільш складні й потребують експериментальної перевірки.

прогнозні гіпотези - це гіпотези, які містять не тільки припущення відносно фактичного стану предмета і опису причин такого стану, а й припущення, які розкривають тенденції та закономірності розвитку цього об`єкта.

За мірою опрацювання поділяють:

первинні гіпотези - формулюються до того, як зібрано емпіричні данні.

вторинні гіпотези - висуваються якщо попередні данні були спростовані.

За характером взаємозумовленості передбачень гіпотези поділяють на:

гіпотези-причини - причини явища або факту.

гіпотези-наслідки - наслідки явищ або фактів.

Залежно від важливості виконуваної ролі розрізняють гіпотези основні та неосновні. На відміну від гіпотез-причин і гіпотез-наслідків, які логічно взаємозв`язані, ці гіпотези є різними завданнями дослідження і ніби співіснують одна з одною.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >