ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СЛУЖБИ В ПІДРОЗДІЛАХ МНС, ЩО ОХОРОНЯЮТЬ ОБ'ЄКТИ НА ДОГОВІРНИХ ЗАСАДАХ

Загальні положення

 • 212. У кожному підрозділі для цілодобового нагляду за протипожежним станом об'єкта, що охороняється, з урахуванням особливостей і змінності його роботи повинен бути визначений порядок організації служби на ділянках, у секторах, постах і дозорах відповідно до дислокації. Посилення служби на об'єкті організовується у вечірній час, вихідні і святкові дні.
 • 213. Для посилення контролю за протипожежним станом окремих будівель і споруд, а також місць проведення пожежонебезпечних робіт, планово-попереджувальних ремонтів у вечірній, нічний час, вихідні і святкові дні залучається необхідна кількість інженерно-інспекторського складу за заздалегідь складеним графіком.
 • 214. Начальник чергового караулу (старший профілактичної зміни) у період несення служби зобов'язаний підтримувати зв'язок із черговим по об'єкту, спеціальними службами і через них уточнювати обстановку з наступним вжиттям необхідних заходів.

Знаходячись на об'єкті, начальник чергового караулу (старший профілактичної зміни), постові і дозорні повинні підтримувати постійний зв'язок із пунктом зв'язку підрозділу.

 • 215. При віддаленні будівель і споруд об'єкта, що охороняється, від підрозділу МНС більше ніж на 1 км, дозволяється у нічний час висилати на маршрут дозору відділення на пожежному автомобілі з підтриманням постійного та безперебійного зв'язку з черговим диспетчером (радіотелефоністом) підрозділу МНС.
 • 216. Цілодобова охорона об'єкта підрозділами без виїзної техніки здійснюється черговою профілактичною зміною з тривалістю її роботи дві години. Начальником підрозділу призначається старший профілактичної зміни, що забезпечує виконання вимог відповідних статей цього Тимчасового порядку в частині організації служби.
 • 217. Особовому складу чергової профілактичної зміни підрозділу дозволяється нести службу у повсякденній (поза строєм) формі одягу або в спеціальному одязі за профілем підприємства, але він повинен бути цілком забезпечений спеціальним одягом, спорядженням, засобами зв'язку, встановленими для особового складу МНС, а допущені за станом здоров'я до роботи в апаратах захисту органів дихання та зору - засобами захисту органів дихання та зору.
 • 218. З метою забезпечення необхідного контролю за протипожежним станом об'єкта, що охороняється, перевірки несення служби постовими та дозорними, начальник караулу зобов'язаний під час чергування не менше чотирьох годин перебувати на території об'єкта, з яких дві години - у нічний час.

У разі відсутності штатного начальника караулу виконання його обов'язків покладається на начальника підрозділу МНС або його заступника. Виконання обов'язків начальника караулу командирами відділень забороняється.

Особи, які мають право виступати в ролі керівника гасіння пожежі, повинні мати відповідний допуск, встановлений МНС.

 • 219. Начальник підрозділу МНС та його заступники зобов'язані не рідше одного разу на квартал перевіряти у нічний час (з 22.00 до 06.00) якість організації та несення служби, організацію профілактичної роботи в підпорядкованих їм підрозділах та проводити нічні перевірочні практичні заняття з відпрацюванням тактичних завдань з кожним черговим караулом.
 • 220. Робота особового складу підрозділу та результати всіх перевірок фіксуються в Книзі служби. У разі, коли під час нічних перевірок проводиться відпрацювання нормативів із спеціальної фізичної підготовки, результати цих тренувань відображаються у журналі обліку занять із службової підготовки.

Обов'язки осіб профілактичного складу підрозділу МНС, що охороняє об'єкти на договірних засадах

221. Старший інженер, старший інспектор (старший інструктор), інженер, інспектор (інструктор), молодший інспектор підрозділу МНС, що охороняє об'єкти на договірних засадах, підпорядковуються начальнику підрозділу. За відсутності начальника підрозділу або його заступника інженерно-інспекторський склад підпорядковується начальнику чергового караулу.

Інженерно-інспекторський склад відповідає за проведення профілактичної і нормативно-технічної роботи, протипожежної пропаганди й агітації на закріплених об'єктах (ділянках), морально-психологічний стан, виховання і дисципліну підпорядкованого особового складу.

Старший інженер, старший інспектор (старший інструктор) підрозділу безпосередньо відповідає за організацію пожежно-профілактичної роботи на об'єкті, що охороняється, здійснює контроль за виконанням протипожежних вимог і норм при новому будівництві, реконструкції, технічному переозброєнні й експлуатації цехів, складів, будинків і споруд, забезпеченням їх системами й установками протипожежного захисту технологічних процесів виробництва і зниженням їх пожежної небезпеки.

222. Інженерно-інспекторський склад зобов'язаний:

знати ділові і морально-психологічні якості підпорядкованого особового складу;

знати техногенну та пожежну небезпеку технологічного процесу виробництва і протипожежний стан об'єкта, що охороняється;

контролювати на об'єкті, у цехах, лабораторіях, майстернях тощо виконання вимог будівельних норм, правил пожежної безпеки й інших керівних документів, а також протипожежних заходів, запропонованих розпорядженнями державного пожежного нагляду, актами пожежно-технічних комісій тощо;

керувати роботою підпорядкованого особового складу, перевіряти несення служби постовими і дозорними;

доповідати начальнику підрозділу (начальнику чергового караулу, старшому зміни) про зміни в протипожежному стані об'єктів, системах водопостачання, зв'язку, в утриманні доріг, проїздів, установок гасіння пожеж тощо і про вжиті заходи;

при підготовці до проведення планово-попереджувальних ремонтів установок та іншого технологічного обладнання передбачати заходи щодо підвищення техногенної та пожежної безпеки для включення їх у дефектні відомості і контролювати виконання;

здійснювати контроль за виробництвом вогневих та інших пожежонебезпечних робіт;

перевіряти наявність і справність первинних засобів пожежогасіння й установок протипожежного захисту на об'єкті, домагатися від адміністрації утримання їх у чистоті і постійній готовності;

оформляти письмові розпорядження (пропозиції) і притягати до відповідальності осіб, винних у порушенні правил пожежної безпеки, ставити питання пожежної безпеки перед адміністрацією;

посилювати контроль за протипожежним станом закріплених ділянок у нічний час і вихідні дні шляхом організації і проведення додаткових перевірок пожежонебезпечних приміщень;

за необхідності виносити питання пожежної безпеки для обговорення на зборах трудових колективів, громадських об'єднань тощо;

разом з адміністрацією цехів, відділів, установок, ділянок, лабораторій, складів проводити навчання робітників та службовців заходам пожежної безпеки, протипожежну агітацію і пропаганду, організовувати добровільні пожежні дружини і керувати їхньою підготовкою;

здійснювати узагальнення й аналіз роботи з визначеного напрямку профілактичної діяльності відповідно до спеціалізації.

223. Молодший інспектор (помічник інструктора) підпорядковується інспектору профілактики, а за його відсутності - начальнику караулу.

Молодший інспектор на секторі, який обслуговується, зобов'язаний:

знати норми, правила, накази й інструкції з питань пожежної безпеки, пожежну небезпеку технологічного процесу виробництва, протипожежний стан сектору, стан засобів пожежогасіння і зв'язку, а також склад добровільних пожежних дружин;

контролювати дотримання протипожежного режиму;

брати участь у навчанні членів добровільних пожежних дружин і професійних протипожежних формувань;

перевіряти протипожежний стан цехів, відділень, ділянок і складів перед їхнім закриттям після закінчення роботи відповідно до встановленого переліку;

знати місця проведення вогненебезпечних робіт і контролювати дотримання протипожежного режиму при їх проведенні;

перевіряти наявність і справність засобів пожежогасіння;

роз'яснювати робітникам та службовцям вимоги правил пожежної безпеки, порядок використання засобів пожежогасіння і зв'язку;

підтримувати зв'язок з членами добровільних пожежних дружин, проводити заходи щодо підвищення готовності, одержувати від них інформацію про порушення протипожежного режиму і спільно вживати заходів для усунення цих порушень;

ставити перед адміністрацією цехів (установок, лабораторій тощо) і керівництвом підрозділу МНС питання про притягнення до відповідальності осіб, що систематично порушують протипожежний режим;

доповідати інспектору профілактики і начальнику чергового караулу про зміни в протипожежному стані закріпленого сектора, у системах водопостачання, зв'язку, в утриманні установок гасіння пожеж, доріг, проїздів тощо. При виявленні показань контрольно-вимірювальної апаратури, що реєструє аварійний режим роботи обладнання, агрегатів тощо, негайно повідомляти про це начальнику зміни з наступною доповіддю начальнику чергового караулу.

224. Інженерно-інспекторському складу під час несення служби на ділянках, секторах забороняється:

залишати ділянку (сектор) без нагляду;

проводити роботи, не пов'язані з виконанням службових обов'язків.

Постова служба

 • 225. Постова служба організовується з метою посилення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки, своєчасного виявлення і повідомлення про пожежу, аварію та вжиття заходів щодо гасіння пожежі до прибуття підрозділів.
 • 226. Рішення про виставлення поста (постів) приймає начальник підрозділу МНС або начальник Гарнізону служби з обов'язковою доповіддю до ГУ МНС. Дислокація постів, характеристика пожежної небезпеки на ділянках постів, перелік озброєння і засобів зв'язку, а також обов'язки постових вказуються в Табелі постів (додаток 21). При цьому враховуються можливості постових постійно спостерігати за дорученими ділянками.

За рахунок загальної штатної чисельності пости виставляються:

у виробничих будівлях, спорудах та біля установок, коли в процесі виробництва при проведенні тимчасових пожежонебезпечних робіт або при ліквідації виробничої аварії створюється небезпека виникнення пожежі;

у будинках, де проводяться заходи з масовим перебуванням людей.

Табель для постів розробляється начальником підрозділу і погоджується з керівником об'єкта (якщо пост виставляється на термін, не більший за добу, узгодження не потрібно).

227. Закріплення особового складу караулу за постами проводиться начальником караулу на термін тривалістю не більше місяця, залежно від складності і шкідливості технологічного процесу виробництва на ділянках постів.

Виходячи з оперативної обстановки, начальнику підрозділу дозволяється виставляти пости на автомобілі на термін не більше 3 діб. Виставлення поста на більш тривалий термін визначається за рішенням старшого начальника МНС.

Порядок залучення постів при виїзді чергового караулу на пожежу, іншу надзвичайну ситуацію визначається при розробці табеля постам.

Обов'язки постового

228. Постовим призначається пожежний (старший пожежний) із складу караулу підрозділу. Він підпорядковується начальнику караулу, а за його відсутності - черговому по караулу, і тільки за їх розпорядженням заступає на пост чи зміняється з нього.

При несенні постової служби пожежні (старші пожежні) повинні бути одягнені залежно від пори року у встановлену форму одягу з нагрудним знаком.

Постові повинні нести службу в касках, спеціальному одязі, якщо це викликано необхідністю або за вимогами безпеки. У виробничих будинках (лабораторіях, на установках тощо), у яких при аварії можливо виділення шкідливих для здоров'я парів, газів, пилу, постові повинні бути забезпечені індивідуальними захисними засобами встановленого для даного виробництва типу.

229. Постовий зобов'язаний:

знати протипожежний стан поста та його межі, техногенну та пожежну небезпеку об'єкта, що охороняється, прізвища і робочі місця осіб, які входять до складу добровільних пожежних дружин, а також осіб цехової адміністрації;

здійснювати контроль за дотриманням установленого протипожежного режиму, домагатися усунення недоліків у найкоротший строк, доповідаючи про це начальнику караулу;

стежити за справністю і постійною готовністю засобів пожежогасіння, пожежного зв'язку і сигналізації, уміти приводити їх до дії в разі потреби;

знати основні параметри технологічного процесу, порушення якого може призвести до надзвичайної ситуації;

негайно повідомляти про виявлену пожежу, аварію до підрозділу МНС та організувати гасіння пожежі наявними на місці засобами, залучаючи для боротьби з вогнем і надання допомоги людям членів добровільних пожежних дружин, робітників та службовців;

давати роз'яснення робітникам та службовцям із питань пожежної безпеки, не припиняючи спостереження за ділянкою, яка охороняється;

у разі раптової хвороби викликати начальника караулу;

відрекомендуватися особам, які мають право на перевірку (наприклад: "Товаришу лейтенанте , постовий поста № 3 сержант Гончаренко");

вести спостереження за протипожежним станом об'єкта по встановленому шляху проходження на пост і у зворотному напрямку, про всі зауваження та порушення доповідати начальнику караулу;

знати і дотримуватися правил безпеки праці, передбачених для робітників даного об'єкта, ділянки, установки, цеху тощо.

230. Постовому забороняється:

залишати пост до зміни або зняття його з поста;

відволікатися від виконання службових обов'язків;

погоджувати проведення будь-яких робіт.

Зміна постових

231. Зміна постових проводиться, як правило, через кожні 3 години.

При температурі повітря на ділянці поста нижче -20°С і вище +30°С, а також на всіх постах у виробничих приміщеннях, де є шкідливі гази, пил тощо, тривалість несення служби на постах може скорочуватися за розпорядженням начальника караулу з наступною доповіддю начальнику підрозділу.

232. Перед відправленням на пости начальник караулу (черговий по караулу) вишиковує постових чергової зміни, перевіряє їх одяг, спорядження і знання ними обов'язків, дає додаткові вказівки з організації служби та подає команду: "На охорону об'єкта по постах праворуч (ліворуч, кругом), кроком руш!". За цією командою пожежні направляються на пости.

Час підйому осіб перед відправленням на пост в нічний період визначає начальник підрозділу, виходячи з особливостей об'єкта і віддаленості поста.

233. Особа, яка прибула для зміни постового, називає йому своє прізвище. Наприклад: "Сержант Гончаренко прибув для прийому поста № 2".

Особа, яка заступає на пост, спільно з постовим, який змінюється, обходять ділянку поста, здійснюють перевірку його протипожежного стану, наявність і справність протипожежного обладнання, первинних засобів пожежогасіння, а також засобів зв'язку і сигналізації і доповідають начальнику караулу (черговому по караулу) про прийом поста по телефону або радіозв'язку.

При виявленні під час здачі і прийому поста недоліків зміна постового не затримується, а начальником караулу вживаються заходи до їхнього усунення.

Особа, яка змінилася з поста, прямує до підрозділу, доповідає начальнику караулу (черговому по караулу) про всі недоліки і події, що мали місце під час несення служби. Виявлені недоліки в забезпеченні пожежної безпеки об'єкта заносяться в журнал спостереження за протипожежним станом об'єкта.

Дозорна служба

234. Дозорна служба організується і призначена для посилення профілактичної роботи, особливо у вечірній, нічний час, святкові і вихідні дні.

Дозорні направляються за встановленими маршрутами, а також для цільових перевірок протипожежного стану об'єкта, засобів сповіщення і гасіння пожеж, місць проведення вогненебезпечних робіт та в інших випадках, виходячи зі службової необхідності.

У кожному підрозділі МНС повинні розроблятися схеми маршрутів дозорів і маршрутні картки, в яких вказується перелік цехів, майстерень, складів, установок та інших приміщень і споруд, що підлягають огляду, найменування і характеристика вогненебезпечних дільниць, цехів, складів, лабораторій та інших споруд, час прибуття до того чи іншого приміщення (об'єкта), а також обов'язки дозорного.

Тривалість дозору не повинна перевищувати двох годин. Особи, які перебувають на постах та в дозорах, повинні забезпечуватись засобами зв'язку і один раз на годину доповідати черговому диспетчеру (радіотелефоністу) про протипожежний стан на території, що охороняється.

Чисельність осіб, які одночасно направляються на пости та в дозори, не повинна перевищувати 30 % особового складу, який знаходиться в бойовому розрахунку.

Дозорні в період чергування не повинні знаходитися в дозорах більше 12 годин.

235. Періодичність направлення дозорів встановлюється начальником підрозділу МНС і може коригуватися начальником чергового караулу, виходячи з обстановки на об'єкті, що охороняється, чисельності особового складу чергового караулу, плану додаткових заходів тощо з попереднім повідомленням про прийняте рішення оперативному черговому по Гарнізону.

При перебуванні в цільових дозорах особовий склад чергового караулу може залучати для огляду приміщень та споруд осіб, відповідальних за протипожежний стан цих приміщень та споруд.

Обов'язки дозорного

236. Для виконання дозорної служби на об'єкті з числа пожежних, старших пожежних і командирів відділень призначається дозорний.

Дозорний підпорядковується начальнику караулу і черговому по караулу і тільки за їх розпорядженням виходить у дозор, заміняється або знімається з нього.

Дозорний зобов'язаний:

прямувати через усі пункти, зазначені під час інструктажу, а також у маршрутній картці, і старанно перевіряти стан протипожежного режиму в цехах, лабораторіях, на складах тощо;

підтримувати зв'язок із пунктом зв'язку підрозділу по радіостанції або телефону;

при виявленні порушень правил пожежної безпеки, несправності проїздів, джерел протипожежного водопостачання, засобів зв'язку, сигналізації, установок пожежогасіння вимагати від адміністрації усунення цих порушень і сповіщати про це начальника караулу;

при виявленні пожежі (аварії) негайно повідомити про це підрозділ МНС й організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей із небезпечних зон, приступити до гасіння наявними на місці засобами пожежогасіння, організувати зустріч пожежних підрозділів, залучити до цієї роботи членів ДПД, робітників та службовців об'єкта;

при отриманні повідомлення про виїзд караулу за сигналом "Тривога" негайно, найкоротшим шляхом, прямувати до місця пожежі (аварії) на об'єкті;

про виконання поставленої задачі доповісти начальнику караулу.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >