Висновки

Предметом роботи є експортно-імпортні операції м'ясної продукції, організація та розробка напрямів їх удосконалення. В якості об'єкта роботи обрано ТОВ «ТІРО», якому запропоновано для ефективного функціонування здійснювати аналіз експортно-імпортної діяльності шляхом проведення оцінки обсягів та структури експорту (імпорту) підприємства; оцінки виконання експортних (імпортних) контрактів за вартістю, за фізичним обсягом та за термінами поставок; розрахунок та оцінка факторів, що позначаються на вартісних та кількісних показниках виконання експортних контрактів; аналіз та оцінка впливу факторів на виручку від реалізації експортної продукції та прибутку від експорту; аналіз та оцінка економічного ефекту від здійснення експортних (імпортних) операцій.

Обов'язковими супутніми умовами зовнішньоекономічної діяльності є виконання певних операцій по забезпеченню просування товару від продавця до покупця; по своєчасному наданню різного роду зовнішньоторговельних послуг - транспортних, страхових, експедиторських, банківських; по здійсненню платіжно-розрахункових операцій, а також наявність комерційної і валютно-фінансової інформації про кон'юнктуру зовнішніх товарних і грошових ринків.

Ринкова економіка створила широкі можливості для здійснення зовнішньоекономічної діяльності, для валютної самостійності фірм. Зовнішньоекономічна діяльність на відміну від зовнішньоекономічних зв'язків здійснюється на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств і т.д.) з повною самостійністю у виборі іноземного партнера, номенклатури товару для експортно-імпортної угоди, у визначенні ціни і вартості контракту, обсягу і термінів постачання і є частиною їх виробничо-комерційної діяльності як із внутрішніми, так і з закордонними партнерами. Таким чином, зовнішньоекономічна діяльність являє собою сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і комерційних функцій. Обов'язковими З погляду державних цілей, розвиток сфери експортно-імпортних операцій і обсяг зовнішньоторговельних операцій безпосередньо впливають на насиченість українського товарного ринку і приток іноземної валюти в країну. Звичайно, міжнародна торгівля породжує більш високі ризики для торгових партнерів у порівнянні з торгівлею усередині країни. Однак, експортно-імпортні операції часто більш вигідні, хоча і вимагаю додаткових організаційних і фінансових витрат.

За останні три-чотири роки Україною зроблено ряд кроків у напрямі відкритості для зовнішнього світу, проте процес становлення національного зовнішньоекономічного механізму йде суперечливо і з великими труднощами. Нагальною потребою стає пошук оптимальних форм державного регулювання зовнішньоекономічного процесу, запровадження такого механізму, який би відповідав сучасним вимогам міжнародної економічної взаємодії.

Важливим додатковим фактором економічного відродження України могло б стати залучення іноземних інвестицій. Припливу їх у вітчизняну економіку заважають, кризовий стан економіки, недосконалість нашого законодавства з питань іноземного інвестування. 13 березня 1992 року було прийнято Закон “Про іноземні інвестиції” (в 1996 році втратив чинність), а 19 березня 1996 року - Закон “Про режим іноземного інвестування”. Але обсяг іноземних капіталовкладень залишається незначним. Головним чином це інвестування у створення спільних підприємств. СП, як правило, мають невеликі статутні фонди прагнуть займатися посередницькою діяльністю, залучають здебільшого короткострокові кредити.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >