Шляхи вдосконалення ЗЕД підприємства ТОВ «ТІРО»

Динаміку експортно-імпортних процесів визначають багато факторів, серед яких особливе місце належить цінам на товари (послуги). Надійна і достовірна інформація щодо рівня і динаміки цін широко використовується у повсякденній діяльності зовнішньоторговельних організацій, товаровиробників, імпортерів та експортерів товарів і послуг, органів державного управління, що координують зовнішньоекономічну діяльність. Ці питання є дуже актуальними для України, яка лише з 1992 року стала повноправним суб'єктом міжнародних економічних відносин і в даний час проводить цілеспрямовану політику щодо подальшої інтеграції у світову економічну співдружність.

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТІРО», яке займається експортно-імпортними операціями та їх застосуванням на промислових і торговельних підприємствах можна запропонувати підходи щодо їх удосконалення з урахуванням особливостей формування ринкових відносин в Україні. Дослідження динаміки реалізації (постачання) за імпортом (експортом) рекомендовано здійснювати з урахуванням зміни валютних курсів та інфляції за період. З цього приводу можна запропонувати підходи до вибору базової валюти при перерахунку різних валют конкретних контрактів у разі здійснення зовнішньоекономічних операцій з різними країнами.

Розрахунки економічної ефективності, визначення сум доходів і витрат рекомендовано здійснювати з урахуванням чинника часу. На формування зовнішньоторговельних цін впливає набагато більше різноманітних факторів, ніж на формування внутрішніх цін. Зокрема, можна виділити такі фактори, як транспортні витрати, страхування, відповідність світовим стандартам, політика в галузі ліцензування та квотування, зовнішньоторговельне законодавство тощо. Під впливом дії цих факторів, а також з огляду на рівень міжнародної конкуренції на провідних ринках товарів і послуг формується так звана «світова ціна» (вона розглядатиметься далі). На формування зовнішньоторговельної ціни також значно впливає цінова політика підприємств і організацій, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

Підприємство має вивчити зовнішньоторгівельні ціни, тому що не всі ціни як фактор міжнародної торгівлі можна розглядати як світові. Так, не можуть вважатися світовими ціни товарообмінних операцій (угоди на компенсаційній основі, бартерні тощо); на поставки, що носять випадковий, епізодичний, внутрішньофірмовий та преференційний характер; на продукцію спільних підприємств; за угодами, що здійснюються в неконвертованій валюті; в межах закритих економічних угруповань країн або по лінії надання державної допомоги.

Зміцнення позицій підприємства надалі може бути досягнуте за рахунок поліпшення упакування і рекламної підтримки, здійснюваної з урахуванням рекламних переваг потенційних споживачів.

З огляду на настільки швидкі темпи росту вітчизняного ринку, слід зазначити, що для забезпечення конкурентноздатного положення на ньому підприємства, необхідно не тільки вкладати гроші в наукові розробки, але і задіяти всі інструменти маркетингу. На даному підприємстві слід створити відділ маркетингу, який би розробив певну стратегію і тактику поводження на ринку. як основний засіб просування своєї продукції використовувати мерчандайзинг у роздрібній мережі, що передбачає викладення реклами (листівки, постери, наклейки) на місці продажу. Хотілося б зупинитися на удосконалюванні документального забезпечення експортно-імпортних угод, що укладаються підприємством на постачання виробленої продукції. У цьому зв'язку необхідно звернути увагу на необхідність переходу на нові стандарти укладання зовнішньоторговельних контрактів між підприємствами - умови Incoterms 2000. Метою Incoterms є забезпечення комплекту міжнародних правил по тлумаченню найбільше широко використовуваних торгових термінів в області зовнішньої торгівлі.

Для ефективного функціонування підприємство повинно вивчати зовнішнє середовище, яке визначається за допомогою таких груп чинників:

 • - стан економіки і ринків (економічні фактори);
 • - діяльність уряду (політико - інституційні фактори);
 • - структурні тенденції;
 • - науково-технічні тенденції;
 • - природно-екологічна складова;
 • - тенденції ресурсного забезпечення;
 • - демографічні тенденції;
 • - соціально-культурна складова;
 • - несподіванки стратегічного характеру і можливі горизонти стратегічного планування (основний перелік та часові оцінки);
 • - міжнародне середовище.

Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:

 • 1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.
 • 2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
 • 3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
 • 4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
 • 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.

Вплив ринкового середовища на формування ціни експортної продукції доцільно проводити за удосконаленою методикою аналізу собівартості експортної продукції за елементами виробничих (матеріальних) витрат з метою вирахування впливу ціни придбаних матеріальних ресурсів (у розрізі постачальників та за визначений проміжок часу) на формування продажної ціни готової продукції. Сприяти виконанню договірної дисципліни, підвищенню економічної ефективності експортно-імпортних операцій буде удосконалена методика аналізу виконання договірних зобов'язань шляхом застосування додаткових кількісних та якісних показників (кількість та питому вагу невиконаних угод, сплачених штрафів, отриманих рекламацій щодо якості у їх загальному обсязі; суму санкцій та її питому вагу за порушення термінів, обсягів і якості поставок) у розрізі контрактів, контрагентів та товарних груп.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >