Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Менеджмент arrow Аналіз експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств (за матеріалами ТОВ "ТІРО")

Аналіз та особливості експортно-імпортних операцій ТОВ «ТІРО»

ТОВ «ТІРО» займається здійсненням експортно-імпортних операцій. В свою чергу експортно-імпортні операції - міжнародні розрахунки, в процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи імпорту товарів і послуг.

Найчастіше підприємство закуповує сировину, а саме м'ясо птиці за кордоном (у Словаччині), а також допоміжні матеріали (коробки, плівка, миючі засоби). Після чого з фірмою-партнером укладається контракт, де вказується ціна і кількість, а матеріали постачаються на ТОВ «ТІРО».

Імпортний контракт - це письмовий документ, що містить домовленість сторін про поставку товару: зобов'язання імпортера передати визначений товар (послуги) у власність покупця і зобов'язання експортера прийняти цей товар (послуги) і сплатити за нього необхідну грошову суму чи зобов'язання сторін виконати умови торгової операції.

На ТОВ «ТІРО» не має окремого підрозділу, який би займався зовнішньоекономічною діяльністю. Тому всім митним оформленням займаються брокери.

Брокер -- це юридична або фізична особа, що виконує посередницькі функції між продавцем і покупцем, між страховиком і страхувальником (страховий брокер), між судновласником і фрахтувальником. Брокер отримує винагороду у вигляді комісійних.

Під час здійснення декларування товарів і транспортних засобів митним органам митний брокер і його представник мають ті самі права щодо пред'явлення цих товарів і транспортних засобів митним органам, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої інтереси у взаємовідносинах з митними органами.

Інструментами митно-тарифного регулювання виступають передбачені національним законодавством і міжнародними договорами митні тарифи і система заходів нетарифного регулювання (ліцензування, континентування, квотування), які розробляються у наш час, як правило, з урахуванням міжнародних стандартів у цій галузі. Всі ці заходи пов'язані між собою і створюють поняття митного режиму як сукупності положень, що визначають статус товарів і транспортних засобів, що переміщаються через митний кордон держави, для митних цілей.

Митно-тарифне регулювання представляє собою сукупність різноманітних засобів впровадження в життя митної політики, які забезпечують перед усім економічну охорону кордонів держави.

На ТОВ «ТІРО» для здійснення експортно-імпортних операцій пов'язаних із зовнішньоторговим контрактом, зовнішньоторгові документи підрозділяються на вісім груп: - документація із забезпечення виробництва експортного товару; - документація щодо підготовки товару до відвантаження; - комерційні документи; - документи з платіжно-банківських операцій; - страхові документи; - транспортні документи; - транспортно-експедиційні документи; - митні документи. Зовнішньоторгові документи оформляються на спеціальних бланках і містять такі загальні для всіх документів реквізити: назву фірми-експортера (або вантажовідправника) та фірми-імпортера (або вантажоотримувача), їх адреси, номери телефонів, телефаксів, назву документа, дату, замовлення і дату його підписання, номер наряду, трансу, вивантажувальної специфікації, назву та опис товару, його кількість (кількість місць, вагу нетто та брутто, кубатури), вид упакування та маркірування. Роботу із стандартизації зовнішньоторгових документів здійснює Європейська економічна комісія ООН (ЕЕК ООН -ЕЕСШ). Документи із забезпечення виробництва експортного товару - це документи із забезпечення виробництва експортного товару - містить:доручення на купівлю, що видається на підприємстві для купівлі виробів або матеріалів, інструкція щодо виготовлення - документ, котрий видається на наряд на вивезення із складу , документ, котрий видається на підприємстві і містить вказівку відпустити із складу товари, замовлені клієнтом, інструкція щодо упакування - документ, що видається на підприємстві і містить інструкцію відносно того, як слід упаковувати товари; наряд на внутрішнє транспортування - документ, який містить інструкцію відносно транспортування товарів на підприємстві; статистичні та інші внутрішні адміністративні документи. Документи з платіжно-банківських операцій - містять: інструкцію з банківського переказу - документ, в якому клієнт доручає своєму банку здійснити виплату певної суми в зазначеній валюті названій стороні, що знаходиться в іншій країні, заявку на банківську тратту - заявка, в якій клієнт просить свій банк видати банківську тратту і в якій зазначаються сума і валюта тратти, повідомлення про інкасовий платіж - документ, за допомогою якого банк повідомляє про здійснений платіж по інкасо, повідомлення про платіж: по товарному акредитиву, повідомлення про прийняття товарного акредитива, повідомлення про прийняття документів до оплати по товарному акредитиву, заявку на банківську гарантію, заявку на товарний акредитив ~ документ, за допомогою якого банку доручається відкрити товарний акредитив на умовах, зазначених у цьому документі; товарний акредитив - документ, в якому банк підтверджує, що він відкрив товарний акредитив;банківську тратту - тратта, яка виставляється на користь третьої сторони, переказний вексель; аваль - поручительство по векселю, зроблене особою у вигляді особливого гарантійного запису; авізо - банківське повідомлення, яке посилається одним контрагентом іншому, про зміни у становищі взаємних розрахунків або про переказ грошей, посилання товарів; акцепт - прийняття платником зобов'язань оплатити вексель, рахунок. На формування зовнішньоторговельних цін впливає набагато більше різноманітних факторів, ніж на формування внутрішніх цін. Зокрема, можна виділити такі фактори, як транспортні витрати, страхування, відповідність світовим стандартам, політика в галузі ліцензування та квотування, зовнішньоторговельне законодавство тощо. Під впливом дії цих факторів, а також з огляду на рівень міжнародної конкуренції на провідних ринках товарів і послуг формується так звана «світова ціна». На формування зовнішньоторговельної ціни також значно впливає цінова політика підприємств і організацій, які є суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

До митних документів відносять вантажно-митну декларацію.

Вантажна митна декларація - письмова заява, яка містить у собі відомості про товари та інші предмети й транспортні засоби, мету їх переміщення через митний кордон України або відомості про зміну митного режиму щодо цих товарів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, ведення митної статистики, нарахування митних платежів. Оформлюється на бланках: - єдиного адміністративного документу форм МД-2 або МД-4, - додаткових аркушів форм МД-3 або МД-5, - доповнень до ВМД форм МД-6 або МД-7. У випадках визначених Держмитслужбою, замість форм МД-3 або МД-5 можливо використовувати бланки специфікації форми МД-8. Відповідно до ПКМУ від 11.07.2007 № 910 до окремого рішення КМУ бланки форм МД-4, МД-5 та МД-7 не застосовуються. Не складається на товари митною вартістю до 100 євро [за винятком товарів, що підлягають експортному контролю, імпортних товарів, на які встановлено акцизний збір та ін.].

Динаміку експортно-імпортних процесів визначають багато факторів, серед яких особливе місце належить цінам на товари (послуги).

Динаміка експортно-імпортної діяльності часто міняється, тому що вона залежить від сезонності, митних ставок, курсу іноземних валют та ін.

Ринкові відносини закономірно розширюють суть та функціональність аналізу експортно-імпортних операцій, що обумовлюється наступним:

прийняттю обґрунтованих управлінських рішень передує аналітична оцінка участі підприємства в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Це дає змогу сформувати інформаційну базу даних для ситуаційного аналізу макросередовища та його можливостей; комплексний аналітичний підхід до реалізації ефективної зовнішньоекономічної діяльності дає змогу розгорнути стратегічне планування, сконцентрувати увагу на найбільш перспективних пропозиціях; практичне втілення концепції маркетингу є неможливим без ґрунтовного аналізу ринкових ситуацій, оцінки партнерів та конкурентів, аналізу ємності, динаміки та кон'юнктури ринку; оптимальне господарювання досягається при наявності аналітичного контролю за виконанням договірних зобов'язань між партнерами, доходами і витратами, ресурсами та їх використанням.

Для ефективного здійснення експортно-імпортних операцій підприємству потрібно проводити аналіз та оцінку потенційних партнерів при здійсненні експортно-імпортних операцій, а також оцінку фінансового стану потенційного іноземного партнера, аналіз ризику партнерських відносин.

Проведення такого аналізу дозволить вивчити та відшукати найбільш оптимальні для підприємства шляхи співробітництва в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Проведення аналізу експортно-імпортних операцій доцільно здійснювати у такій послідовності: оцінка обсягів та структури експорту (імпорту) підприємства; оцінка виконання експортних (імпортних) контрактів за вартістю, за фізичним обсягом та за термінами поставок; розрахунок та оцінка факторів, що позначаються на вартісних та кількісних показниках виконання експортних контрактів; аналіз та оцінка впливу факторів на виручку від реалізації експортної продукції та прибутку від експорту; аналіз та оцінка економічного ефекту від здійснення експортних (імпортних) операцій.

Економічний аналіз експортно-імпортних операцій допомагає виявити внутрішньогосподарські резерви. Мобілізація резервів сприяє більш чіткому виконанню зобов'язань, знижує собівартість операції, зменшує невиробничі витрати, підвищує рівень ефективності зовнішньоекономічних операцій і віддачі оборотних засобів, поліпшує фінансовий стан підприємства.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Аналіз експортно-імпортної діяльності вітчизняних підприємств (за матеріалами ТОВ "ТІРО")