Атомістична та ідеалістична трактовка буття в філософських концепціях Демокріта і Платона

Проблема співвідношення і первинності духу і матерії є основоположною проблемою філософського мислення, а поставили її давньогрецькі філософи, чіткий розподіл яких на два табори: матеріалістів і ідеалістів можна віднести вже до V - IV ст. до н.е. Найбільш видними представниками матеріалістичної та ідеалістичної філософської течій цього часу були Демокріт та Платон відповідно.

Демокріт (близько 460-370 до н.е.) походив зі знатного сімейства в Абдерах. Успадкував значний маєток, що і дозволило йому цілком присвятити себе науці.

По переказах, він учився в халдейських магів, що лишив в Абдерах перський цар Ксеркс.

Був учнем Левкіппа і учився в Анаксагора. Багато подорожував. Метою його мандрівок було знайомство з ідеями мислителів у далеких країнах. Поза сумнівом, він відвідав Персію, Єгипет, Вавилон і області навколо Червоного моря. Під час подорожей він помітно поглибив свою освіту в природознавстві, астрономії й особливо в математиці.

Демокріт за своє довге життя набув величезної кількості знань. Його праці являють щось на зразок енциклопедії пізнання того часу.

Найбільш відомою частиною вчення Демокріта є вчення про атоми. Атоми, на думку філософа, самі по собі незмінні, були, є і є постійно тими ж самими, тому що «не можуть терпіти ті зміни, в існуванні яких переконані всі люди. Так, говорить Демокріт, "жодний атом не нагрівається і не охолоджується і тому не висихає і не зволожується і тим більше не стає білим або чорним і взагалі не приймає яких-небудь властивостей, тому що він ніяким чином не змінюється». Концепція атомізму містить, таким чином, уявлення про вічність і нествореність матерії.

Якісно новим в античному мисленні є Демокритово розуміння безкрайості, вічності і нествореності всесвіту, переконаність в існуванні безкінечної множини світів, що виникають і гинуть.

Демокріт говорив, що світи незліченні і що вони відрізняються розмірами. У деяких із них немає сонця і місяця, а в деяких світах вони більш багаточисельні. Відстані між світами не однакові, десь світів більше, десь менше, деякі ростуть, інші перебувають у розквіті, а інші гинуть, десь виникають, а десь занепадають. З цього випливає, що немає істотної різниці між світом, у якому ми живемо, і іншими світами. Світ, у якому ми живемо, відрізняється від інших (незліченних) світів лише тим, що «перебуває в розквіті».

Демокріт цілком в новий спосіб вирішує питання про відношення матерії і руху. У мілетських філософів це питання ще навіть не виникало, у елеатських проблема руху стає однією з основних. Проте можливість руху у елеатів суперечить основній характеристиці повного існуючого.

Рухи властиві атомам у природному стані. При цьому вони зштовхуються один з одним, завдяки цьому вони з'єднуються, і з цього виникає усе те, що є і що ми бачимо. Цей рух, за Демокрітом, не мав початку. Рух, таким чином, властивий атомам і передається сутичкою, і рух в цьому розумінні є основним джерелом розвитку.

Варто сказати, що у Демокріта (як і в інших атомістів) мова йде про рух чисто механічний. Демокріт думав, що первинний рух ніколи не був наданий атомам, він, говорячи сучасною мовою, є основним засобом їх існування.

Розуміння світу в Демокріта тісно пов'язано з основними принципами його вчення про буття і його розуміння відношень між явищами. Тут Демокріт був прихильником суворої необхідності. Розвиток Всесвіту, порядок світу, усе в сутності визначене механічним рухом атомів. Тому в його системі немає місця для об'єктивного існування «випадку». І сам «випадок» пояснюється відсутністю каузального пояснення, незнанням причин визначеного явища. Це поняття необхідності є наслідком визначеної метафізичної абсолютизації механічної причинності. (Саме цей момент був головним предметом критики одного з видатних представників древньої атомістики - Епікура.)

Демокрітове розуміння причинності як абсолютної необхідності не має, проте, як підкреслював Аристотель, нічого спільного з телеологією і спрямовано саме проти телеологічної інтерпретації дійсності.

Послідовний матеріалізм у розумінні природи і світу призвів Демокріта до атеїзму. У цій області він близький до древньої атеїстичної традиції грецької філософії. «Розумом видумали люди божественні справи». У відповідності зі своїм вченням він дає матеріалістичне пояснення виникнення богів: люди видумали богів тому що, говорить Демокріт, древні люди, бачили дивні явищ грім, блискавку, зірниці, зближення зірок, боялися і думали, що боги є причиною цих речей.

Матеріалізм Демокріта не тільки виходив із древньої традиції грецького філософського мислення, але і був тісно пов'язаний із розвитком наукового пізнання і суспільної практики.

Демокріт, так само як більшість великих мислителів того часу, займався математикою, фізикою, астрономією, риторикою й етикою. Можна припустити, що Демокріт під час свого навчання в Афінах познайомився з математичними ідеями Піфагора. Проте його філософська і політична орієнтація подавала повну протилежність піфагореїзму.

По назвах математичних праць Демокріта можна судити про те, що в області математичної абстракції він досяг високого рівня. Не випадково і те, що атоми характеризувалися їм властивостями, що саме в цей час інтенсивно досліджувалися геометрією. Праці Демокріта є черговим підтвердженням тісного зв'язку філософського матеріалізму з античною наукою.

Видатний ідеолог давньогрецького ідеалізму Платон (427-347 до н.е.) - син афінського громадянина. По своєму соціальному походженню належав до афінської рабовласницької аристократії і тому був своєю людиною в кружку Сократа. У молодості був слухачем кружка послідовника Геракліта - Кратіла, де познайомився з принципами об'єктивної діалектики, на нього також вплинула і тенденція Кратіла до абсолютного релятивізму. Коли у віці 20 років Платон готувався брати участь у змаганні як автор трагедії, випадково перед театром Діонісія він почув дискусію, що вів Сократ. Вона настільки його захопила, що він спалив свої вірші і став учнем Сократа (хоча і не перестав бути поетом). Платон розділяв із усім кружком Сократа відразу до афінської демократії. Після осуду і смерті Сократа, у період, коли демократи знову повернулися до влади, Платон відправляється до одному зі старших учнів Сократа - Евкліду - у Мегару, що була традиційною суперницею Афін. Незабаром, проте, він повертається в Афін і бере участь у її громадському житті.

У Афінах Платон інтенсивно працює в області філософії. Під час своїх мандрівок він познайомився з піфагорійською філософією, що вплинула на нього в багатьох відношеннях. У цей же період ІІлатон у саду, присвяченому напівбогу Академу, засновує свою власну філософську школу - Академію, що стає центром античного ідеалізму.

У працях Платона своєрідним засобом відбиті майже всі елементи старих ідеалістичних філософських вчень. Проте в порівнянні з ними філософія Платона є якісно більш високим щаблем розвитку ідеалістичної думки. Ідеалізм до Платона виявлявся лише «у натяках» і багато в чому мав інтуїтивний характер. Платон же створює раціональну ідеалістичну систему з раціонально обґрунтованими принципами.

Основне питання філософії він вирішує однозначно - ідеалістично. Матеріальний світ, що нас оточує і який ми пізнаємо своїми почуттями, є, за Платоном, лише «тінню» від світу ідей, тобто матеріальний світ вторинний. Всі явища і предмети матеріального світу нетривкі, виникають, гинуть і змінюються (і тому не можуть бути справді існуючими), ідеї є незмінними, нерухомими і вічними. За ці властивості Платон визнає їх справжнім, дійсним буттям.

Платон пояснює, наприклад, подібність всіх існуючих у матеріальному світі столів наявністю ідеї столу у світі ідей. Всі існуючі столи - лише тінь вічної і незмінної ідеї столу. Ідею Платон відриває від реальних предметів (одиничних), абсолютизує і проголошує апріорною стосовно них же. Ідеї суть справжні сутності, існують поза матеріальним світом і не залежать від нього, об'єктивні, матеріальний світ їм лише підпорядкований. У цьому - ядро об'єктивного ідеалізму. Платона (і раціонального об'єктивного ідеалізму взагалі).

Між світом ідей, як справжнім, реальним буттям, і небуттям (тобто матерією як такою, матерією в собі) існує, по Платону, уявне буття, похідне буття (тобто світ дійсно реальних, чуттєво сприйманих явищ і речей), що відокремлює справжнє буття від небуття. Дійсні, реальні речі являють собою сполуки апріорної ідеї (справжнього буття) із пасивною, безформною матерією (небуттям).

Відношення ідеї (буття) і реальних речей є важливою частиною філософського вчення Платона. Почуттєво сприймані предмети не що інше, як подоба, тінь, у яких відбиті визначені зразки - ідеї. У Платона можна зустріти і твердження протилежного характеру. Він говорить, що ідеї присутні в речах. Це відношення ідей і речей, якщо його інтерпретувати відповідно до поглядів Платона останнього періоду, відкриває визначену можливість руху до ірраціоналізму.

Багато уваги Платон приділяє, зокрема, питанню «ієрархії ідей». Ця ієрархія подає визначену упорядковану систему об'єктивного ідеалізму. Вище усього стоїть, за Платоном, ідея красоти і добра. Вона не тільки перевершує усе реально існуюче добро і красоту тим, що досконала, вічна і незмінна (так само, як і інші ідеї), але і стоїть вище інших ідей. Пізнання, або досягнення, цієї ідеї є вершиною дійсного пізнання і свідченням повноцінності життя.

Гносеологічні й онтологічні погляди Платона перегукуються з його поняттям душі. Душа безтілесна, безсмертна, вона не виникає одночасно з тілом, але існує споконвіку. Тіло однозначно підпорядковується їй. Складається вона з трьох ієрархічно упорядкованих частин. Вищою частиною є розум, потім йдуть воля і шляхетні бажання і, нарешті, третя, сама нижча частина - потяги і чуттєвість. Відповідно до того, яка з цих частин душі переважає, людина орієнтується або на шляхетне, або на дурне і низьке. Душі, у яких переважає розум, підтримуваний волею і шляхетними устремліннями, просунуться найбільш далеко в процесі спогадів. «Душа, що побачила усього більше, потрапляє в плід майбутнього шанувальника мудрості і красоти або людини, відданій музам і любові; друга за ній - у плід царя, що додержується законів, у людину войовничу або владну; третя - у плід державного діяча, хазяїна, добувача; четверта - у плід людини, що ретельно займається лікуванням тіла; п'ята передбачає життя віщуна; шоста здобуде славу в поезії або іншій якийсь області імітації; сьома - визначає бути ремісником або хліборобом; восьма буде софістом або демагогом, дев'ята - . тираном».

Послідовним ідеалізмом відрізнялися і космологічні уявлення І! талона. Він відкидає вчення про матеріальну сутність світу. Свої погляди по цьому питанню він викладає в діалозі «Тімей», що припадає на останній період його творчості. Космос «тільки один», він не вічний, тому що був створений. Він кінцевий і має форму кулі. Центром космосу є Земля, оточена планетами і нерухомими зірками, що знаходяться на сьомій віддаленій сфері. Небесні тіла Платон вважає одухотвореними істотами, богами. І рух небесних планет викликаний саме їх душами. Творець, що його Платон називає деміургом, надав світу визначений порядок і послідовність.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >