Світоглядні основи виникнення античної філософії

Космологічний натуралізм - філософська течія, що намагалася пояснити походження і будову всесвіту з позицій стихійного матеріалізму, згідно з яким природа виступає як єдиний, універсальний принцип всього існуючого, що виключає будь-яку потойбічну, надприродну силу. Космологічний натуралізм був першим різновидом матеріалістичних уявлень філософів давньої Еллади. Він притаманний філософським школам, що увійшли в історію під назвою мілетської, іонійської і елеатської.

Мілетська школа відома як перша філософська школа. У ній уперше свідомо було поставлене питання про першооснови всього існуючого. І хоча філософія в цей період подає, власне, сукупність усіх видів і форм пізнання (як теоретичного, так і практичного), головний інтерес усіх представників мілетської школи охоплює визначене коло проблем. На першому місці тут стоїть питання про сутність світу. І хоча окремі представники мілетської школи це питання вирішують по-різному, їхні погляди мають загальний знаменник: основу світу вони бачать у визначеному матеріальному принципі. Тому можна сказати, що ця перша грецька філософська школа стихійно тяжіє до матеріалізму. Взагалі питання про взаємне відношення матеріального і духовного принципів, природно, ще не ставився, воно було сформульований пізніше. Представники цієї школи інтуїтивно розуміли світ як матеріальний. Разом із стихійним матеріалізмом у мисленні цих філософів виявляється і «наївна» діалектика, за допомогою зрозумілих засобів якої вони прагнуть осягнути світ у динаміці його розвитку.

Стихійний матеріалізм мілетських філософів був подоланням старих релігійно-міфологічних уявлень про світ. На основне питання попередньої космогонії про першопричину світу вони давали, на відміну від усіх міфологічних концепцій, цілком матеріалістичну відповідь, хоча ще і наївну.

Перший з мілетських філософів - Фалес з Мілета - жив приблизно в 640-562 р. до н.е. Походив він із багатої сім'ї і крім теоретичних досліджень займався торгівлею і політичною діяльністю. Отримав гарну освіту. Це стало можливим завдяки розвитку Мілета, а також його вигідному положенню і торговим контактам. Мілет підтримував торгові зв'язки з Єгиптом, Персією й Індією. Сам Фалес дуже багато подорожував і збирав усі доступні відомості і знання. Цікавився, зокрема, астрономією, геометрією й арифметикою. Вавілонська освіта дала йому можливість познайомитися з роботами халдейських учених.

Основою всього існуючого Фалес вважав воду. Ця думка з'являється вже в дофілософській космогонії. Проте підхід Фалеса цілком від неї відмінний. Воду він розумів не як конкретну форму або персоніфікацію міфологічної сили, а як аморфне зосередження матерії. З огляду на математичні успіхи Фалеса, можна думати, що до визначення води як основи всього існуючого він підійшов, виходячи з матеріальної розмаїтості шляхом методу абстракції.

У праоснові Фалеса, у «безкінечній воді», міститься і потенція подальшого розвитку. Все інше виникає шляхом «згущення» або «розрідження» цієї першоматерії. У цьому суперечливому розумінні розвитку можна побачити визначну тягу до діалектичної інтерпретації дійсності.

Іншим видатним мілетським філософом був Анаксимандр (611-546 до н.е.). Подібно Фалесу, він стихійно тяжів до матеріалізму. Зважаючи на все, був він учнем Фалеса.

По збережених фрагментах можна судити, що, подібно Фалесу, він насамперед вивчав природу. У нього можна знайти думки, що поглиблюють і розвивають погляди Фалеса, зокрема в області астрономії. На відміну від Фалеса він не приділяв великої уваги геометрії. Якийсь час Анаксимандр жив на острові Самос, де визначну частину життя провів і Піфагор. Свої погляди він, певне, об'єднав у суцільну систему, у вигляді якої їх і викладав.

Найбільш цікавою із його астрономічних поглядів є думка про те, що «Земля вільно підноситься, не будучи нічим пов'язана, і утримується, тому що вона однаково віддалена звідусіль». Тут міститься зародок геоцентричного погляду на всесвіт. Він також говорить про те, що Земля знаходиться в постійному вічному обертальному русі, що служить джерелом тепла і холоду.

У Анаксимандра зустрічається проблематика, що Фалес лише абстрактно позначає, - проблематика виникнення і формування життя: «Перші тварини зародилися у вологому і мали на собі покров із шипами. Але коли вони виростали, виходили на сушу і, коли покров ламався, жили ще деякий час». Спроможність життя приписується тут безпосередньо визначеному виду матерії. Цей погляд, характерний для представників мілетської школи, можна визначити як гілозоїзм. Відповідно до нього, уся матерія жива. Таким проявом стихійного матеріалізму є той факт, що Анаксимандр до природного ряду розвитку тварин відносить і людину.

Думки Анаксимандра, таким чином, поглиблюють стихійно-матеріалістичні положення мілетської школи, і зокрема її орієнтацію на діалектику.

Третім видатним мілетським філософом є Анаксимен (585-524 до н.е.). Він був учнем і послідовником Анаксимандра. Подібно Фалесу й Анаксимандру, Анаксимен вивчав астрономічні явища, що, як і інші природні явища, він прагнув пояснити природним чином.

У визначеному змісті він зміцнив і завершив тенденцію стихійного старогрецького матеріалізму пошуків природних причин явищ і речей. Прихильники подібних поглядів у своїй більшості були представниками прогресивних суспільних верств, а їхні думки формують ядро нового світогляду, що виникає в боротьбі проти старого релігійно-міфологічного. Саме тому вони вважають природне пояснення природних явищ важливою задачею і прикладають у цьому напрямку багато зусиль.

З цього погляду Анаксимен, як раніше Фалес і Анаксимандр, висуває і вирішує питання про основну причину буття і дії, про те, що є основою світу. Він, як і його попередники, першоосновою світу вважає визначений вид матерії. Такою матерією він вважає необмежене повітря. З повітря потім виникає все інше.

Розрідження повітря призводить до виникнення вогню, а згущення викликає вітри - хмари - воду - землю - камені. Згущення і розрідження розуміються тут як основні, взаємно протилежні процеси, що беруть участь в утворенні різноманітних станів матерії. Природне пояснення виникнення і розвитку світу Анаксимен поширює і на пояснення походження богів.

Анаксимен уперше вводить поняття взаємного відношення праматерії і руху. Повітря як праматерія, відповідно до його поглядів, «постійно коливається, тому що якби воно не рухалося, "те і не змінювався б настільки, наскільки воно змінюється5.

Анаксимен є останнім представником натурфілософії мілетської школи. Як очевидно, ця школа прагнула матеріалістично пояснювати світ, його окремі явища, його загальний принцип або основу.

Вчення мілетської школи було дуже популярним, так як являло собою просту і логічно виважену космологічну модель всесвіту. Незабаром вчення мілетської школи розповсюдилося на усе іонійське узбережжя. Тому послідовники мілетської школи увійшли в історію філософії під загальним терміном "іонійська школа".

Найбільш яскравим представником іонійської школи кінця VI - початку V ст. до н.е. був Геракліт (540 - 480 до н.е.). Про його життя збереглося досить багато (в порівнянні з його попередниками) відомостей. Він виступав як оратор, безкомпромісний критик. Діоген Лаєртський з посиланням на Антисфена каже, що він "уступив своєму братові царську владу" (посаду базилевса, котру наслідували члени роду Геракліта).

З праць Геракліта збереглося приблизно 130 фрагментів. Серед них є фрагменти, що пояснюють природні явища. Сонце, відповідно до них, так велико, як нам воно здається, і, «коли б не було Сонця, була б ніч, незважаючи на те що існують зірки». Природним чином він пояснює й інші природні явища. Так, Геракліт думає, що «грім виникає шляхом сутички вітрів і хмар і проникнення вітрів у хмари; блискавки утворюються запаленням випарів, а зірниця - загоранням хмар». Зі збережених думок Геракліта для нас найважливіші ті, що належать до засобу пояснення сутності і розвитку світу як цілого. Основою усього Геракліт вважає вогонь. У розумінні Геракліта, вогонь, з одного боку, подібний праматері!" у представників мілетської школи і є як першоосновою світу (архе), так і основним елементом (стойхейрон). З іншого боку, це поняття в Геракліта, являє і визначений методологічний принцип. Вогонь є для нього найбільш адекватним символом динаміки розвитку, поступовості постійних змін.

Гераклітова стихійна діалектика дуже тісно пов'язана з його природним матеріалізмом і глибоко пронизує його. Разом з однозначним підкресленням матеріальної основи всякого буття і з констатацією безкрайості цього матеріального принципу ми знаходимо в Геракліта і думку, що підкреслює безкраїсть матерії в історичному змісті слова й очевидне пояснення її нествореності: «Цей світ, що для усіх не створив ніхто з богів або людей, але завжди був, є і є вічно живим вогнем, що розпалюється відповідно до міри і угасає відповідно до міри».

Фундатором елеатської школи був Парменід (близько 540-470 до н.е.). Він був ще й учнем Ксенофана. Згідно Діогену Лаєртському, він був також учнем Анаксимандра; великий вплив зробив на нього піфагорієць Аміній. По своєму змісту філософські погляди Парменіда ближче усього поглядам Ксенофана.

До помітних подій життя Парменіда належить його подорож в Афіни, що він разом із Зеноном почав вже в зрілому віці.

Свої погляди і філософські думки Парменід викладав і у віршах, у котрих дуже часто використовуються метафори й алегорії. Його основна праця «Про природу» викладена в алегоричній формі, де розповідається про те, як молода людина приходить до богині, що і повідомляє їй істину про світ.

Парменід бачить дуже різке розходження між справжньою істиною (алетейа), що є продуктом раціонального освоєння дійсності, і думкою (докса), що спирається на почуттєве пізнання. Почуттєве пізнання нам дає уява, це лише стан речей, що здається, і з його допомогою не можна осягнути їхню справжню сутність. Парменід доводить переваги раціонального пізнання перед почуттєвим. Вирішення питання про почуттєве і раціональне пізнання у Парменіда (так само як і в Ксенофана) є скоріш логічним наслідком його підходу до розуміння світу. Основним для нього, як і для всієї елеатської школи, є наука про буття, про те що існує.

З дійсного світу, з області буття Парменід (а після нього й інші представники елеатської школи) цілком виключає рух. Поняття розвитку в тому змісті, у якому воно вживається в іонійській школі, і зокрема Гераклітом, Парменід піддає гострій критиці і називає порожнім ім'ям.

Чому Парменід відхиляє рух і розвиток? Відповідь на це питання випливає з його характеристики відношення буття і небуття: «Варто говорити і думати, що існуюче є, тому що буття є, у той час як нічого іншого немає». Хотіти щось перемістити, за Парменідом, означало б помістити його на місце іншого існуючого, а це неможливо, тому що одне існуюче вже там знаходиться. Звідси існуюче є наповненим і нерухомим.

Найбільше яскравим учнем Парменіда був Зенон. Народився він у Елеї, і його акме припадає на період біля 460 р. до н.е. Все життя Зенон прожив (не рахуючи подорожі в Афін) у рідному місті. У своїх працях він захищав і уточнював систему аргументації Парменіда. Платон вважав його одним із мудріших греків, а Аристотель говорив про нього як про винахідника діалектики. Як і Парменід, Зенон активно брав участь у політичному житті і суспільних справах свого міста. По поглядах він стояв на стороні елеатської аристократії, евпатридів.

Відповідно до принципів елеатської школи Зенон також розриває почуттєве і раціональне пізнання. Правдивим він однозначно визнає раціональне пізнання, почуттєве ж веде до нерозв'язних протиріч. Зенон прославився саме з'ясовуванням протиріч між розумом і почуттями. Свої погляди він викладав у формі діалогів, побудованих особливим методом, що зараз можна назвати методом суперечок.

Спочатку він пропонує правильне твердження, протилежне тому, що він хотів довести. Потім раціональною аргументацією він доказував, що ця передумова веде до нерозв'язних протиріч і що правдивим повинно бути протилежне твердження.

Незважаючи на метафізичний підхід, філософія елеатів виявила ряд проблем, що істотно вплинули на подальший розвиток філософського мислення. Так, у їхньому вченні ми зустрічаємося з порівняно чітким уявленням про буття (тобто про існуюче) і визначеними принциповими підходами до питання про пізнаванність світу (пізнання - гносіс; звідси гносеологія). їхнє розрізнення почуттєвого і раціонального пізнання тісно пов'язано з розрізненням «сутності» і «явища». Але така ж непереборна,, незбагненна межа, що проходить між почуттєвим і раціональним пізнанням, відповідно до їхніх поглядів, проходить і між сутністю і явищем.

У області засобу розмірковувань (у сучасних термінах - методології філософського мислення) великим внеском елеатів є прагнення до осмислення дійсності за допомогою понятійного апарата. (Мова йде про проблематику, актуальну і нині.) Весь наступний розвиток філософського мислення випробував на собі їхній істотний вплив в області аналізу основних понять, за допомогою яких тодішні філософи прагнули відбити, зрозуміти об'єктивно існуючий світ.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >