Організація управління підприємством

Організація управління структурними підрозділами

Римарське відділення АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", створене за рішенням Спостережної Ради АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (протокол № 5 від 19 січня 2006 року).

Відділення не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (в подальшому - "Банк") в межах наданих йому повноважень. Відділення є структурною одиницею АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" і користується його ресурсами. За зобов'язаннями, що виникають із діяльності Відділення, відповідальність несе Банк.

Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", іншими Законами України та нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом Банку, цим Положенням, а також рішеннями Спостережної Ради Банку, Правління Банку, положенням облікової політики, інструкціями та положеннями Банку.

Керівництво Банку, за встановленим Банком порядком, вирішує питання найму та звільнення працівників Відділення, визначає розпорядок робочого часу, встановлює порядок надання вихідних днів та відпусток для працівників Відділення у встановленому законодавством порядку. Форми і система оплати праці встановлюються Банком. Повна назва Відділення: Римарське відділення Акціонерного комерційного банку "ПРАВЕКС-БАНК".

Скорочена назва Відділення: Римарське відділення АКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Місцезнаходження Відділення: Вул. Римарська 23, м. Харків, 61166.

УПРАВЛІННЯ ВІДДІЛЕННЯМ.

Керівництво та контроль за поточною діяльністю Відділення здійснюється директором Відділення, Головою Правління Банку, Спостережною Радою Банку, відповідно до Статуту Банку і цього Положення. Посадові особи Відділення, включаючи директора, призначаються на посаду та звільняються з посади наказом Голови Правління Банку. Директор Відділення діє на підставі цього Положення та довіреності, наданої йому Банком.

Директор Відділення:

здійснює безпосереднє керівництво Відділенням;

вносить на розгляд керівництва Банку питання, пов'язані з діяльністю Відділення;

несе відповідальність за діяльність Відділення;

вирішує інші питання, віднесені Банком до компетенції Відділення.

Директору Відділення забороняється:

видавати будь-які гарантії від імені Банку чи Відділення та брати на себе будь-які інші фінансові зобов'язання;

підписувати будь-які угоди, крім зазначених у довіреності;

видавати кредити;

відкривати кореспондентські рахунки у банках України та зарубіжжя.

На час відсутності директора Відділення (відпустка, відрядження, хвороба та інші поважні причини) Банк покладає виконання його обов'язків на одного із співробітників Відділення.

Менеджери зі споживчого кредитування безпосередньо видають кредити та надають консультації клієнтам. Старший менеджер контролює роботу менеджерів зі споживчого кредитування та надає їм інформацію з необхідних питань. Менеджер залу консультує клієнтів з усіх видів банківських послуг безпосередньо у відділенні.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та відображення усіх операцій Відділення на балансі Банку, збереження протягом встановленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник Банку, який здійснює керівництво Відділенням відповідно до чинного законодавства України, установчих документів Банку та внутрішніх документів Банку.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >