Організаційна структура управління підприємством та тип управлінської структури підприємства

Відповідальність і функції Спостережної Ради та Правління Банку.

Відповідно до Статуту управління банком здійснюють:

 • · Загальні Збори акціонерів банку;
 • · Спостережна Рада банку;
 • · Правління банку, яке очолює Голова Правління.

Загальні Збори акціонерів є вищим органом управління банку. Контроль над роботою Правління банку з поточного керування його діяльності здійснюється Спостережною Радою банку. До компетенції Спостережної Ради банку належить:

 • · Призначення і звільнення Голови та членів Правління банку, директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, а також керівника Служби внутрішнього аудиту банку;
 • · Здійснення контролю за діяльністю Правління банку;
 • · Визначення зовнішнього аудитора;
 • · Встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю банку;
 • · Затвердження положень про Правління банку, Ревізійну Комісію, про цінні папери, погодження затверджень Головою Правління інших внутрішніх документів банку, визначення організаційної структури банку;
 • · Прийняття рішень щодо покриття збитків;
 • · Прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, відділень і представництв банку, затвердження їх статутів і положень, дозволів на здійснення операцій;
 • · Затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання посадових осіб (керівників) банку, його філій, дочірніх підприємств і представництв;
 • · Підготовка пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні Збори акціонерів банку;
 • · Визначення головних умов кредитування юридичних та фізичних осіб;
 • · Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління банку;
 • · Вирішення питання про придбання банком акцій, що ним випускаються;
 • · Визначення повноважень Голови Правління банку, шляхом підписання Головою Спостережної Ради банку відповідної довіреності на ім`я Голови Правління;
 • · Здійснення управління та контролю за діяльністю Служби внутрішнього аудиту банку.

Правління банку є виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю банку, формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими статутом банку, рішеннями Загальних Зборів акціонерів банку і Спостережної Ради банку.

Правління банку має право:

 • · Встановлювати розміри процентних ставок за активними і пасивними операціями; встановлювати розмір комісійних винагород щодо послуг банку;
 • · Визначати загальні умови і порядок підписання договорів, які укладаються банком, грошово-розрахункових документів і кореспонденції;
 • · Розглядати і затверджувати звіти про роботу структурних підрозділів Банку;
 • · Розглядати і вирішувати інші питання, винесені на розгляд Головою Правління банку, його заступниками, членами Правління;
 • · Брати участь у Загальних Зборах з правом дорадчого голосу через своїх представників - Голову Правління чи іншого члена Правління.

Голова Правління банку керує всією діяльністю банку, несе персональну відповідальність за виконання покладених на банк завдань, розподіляє обов`язки між заступниками Голови, установлює ступінь їх відповідальності.

АКБ „Правекс-Банк” проводив лінію розширення мережі відділень з метою забезпечення надання клієнтам повного переліку банківських послуг та максимального наближення їх безпосередньо до споживача. Протягом 2005 року було реорганізовано 7 філій, зокрема: Донецьку, Закарпатську, Львівську, Миколаївську, Полтавську, Севастопольську, Херсонську та їх відділення в обласні дирекції та відділення Головного банку.

За станом на 31.12.2005 року Банк має у своєму складі 10 філій, які розташовані в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Кіровоград, Кривий Ріг, Луганськ, Одеса, Суми, Харків.

Крім того, банк має 354 відділення, 77 з яких розташовані у місті Києві, 31 - у Київській області і 246 в різних містах України. Загальна кількість зовнішніх пунктів обслуговування клієнтів (філій і відділень) становить 364 одиниць, проти 302 філій і відділень за станом на 31.12.2004.

Статутний капітал банку та акціонери банку

За станом на 31.12.2005 року статутний капітал банку становить 108 960 000 (сто вісім мільйонів дев'ятсот шістдесят тисяч) гривень. Статутний капітал поділений на 107 460 000 (сто сім мільйонів чотириста шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій та 1 500 000 (один мільйон п'ятсот тисяч) штук іменних привілейованих акцій, номінальною вартістю 1,00 (одна) гривня кожна акція.

Серед акціонерів банку:

Кількість акцій, штук

Частка, %

Фізичні особи, всього у тому числі:

38 974 744

35,7698

- керівництво банку - інші фізичні особи

0 38 974 744

0 35,7698

Юридичні особи, всього у тому числі:

69 985 256

64,2302

- ТОВ “СП “Правекс-Брок”

30 338 782

27,844

- Serviden Enterprises Limited

21 917 280

20,115

- ТОВ “Комерційні системи”

10 585 050

9,7146

- Інші юридичні особи

7 144 144

6,5566

Всього випущено акцій

108 960 000

100,00

Серед акціонерів є акціонер - фізична особа, що володіє 35,2212% статутного капіталу банку. Частка іноземного інвестора - компанії Serviden Enterprises Limited (Кіпр) - 20,115%.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >