Періодизація історії античної філософії. Сократ - Платон - Арістотель

Антична філософія - це філософія давньої Греції і давнього Рима; виникла в VI столітті до н.е. у давньогрецьких містах-державах (полісах) і розвивалася до VI століття н.е., коли римський імператор Юстиніан в 529 році закрив останню Платонівську академію.

В історії античної філософії виділяються три основних періоди.

  • 1. Класичний - VI-IV ст. до н.е.
  • 2. Ранній еллінізм - IV ст. до н.е.- Іст. н.е.
  • 3. Пізній еллінізм - І-VI ст. н.е.

I. Класичний період (або антична класика) відрізняється великою розмаїтістю шкіл, навчань, напрямків. Тут в свою чергу виділяються два етапи.

  • 1) Ранньогрецька філософія (досократики) - перші натурфілософи цікавилися здебільшого онтологічними проблемами: Що є суще? Із чого складається всі? Які першопричини і першооснови всього? Яка структура світобудови?
  • 2) 3 софістів і Сократа починається поворот філософії до вивчення людини. Знаменитий заклик Сократа: "Пізнай самого себе!".

Основні школи і найбільш відомі філософи класичного періоду: Мілетська школа поєднує перших натурфілософів: Фале с (біля 625-біля 547 p.p. до н.е.) - намагався знайти матеріальну першооснову всього сущого, вважав такою першоосновою - вологу першоречовину (воду). Анаксімандр (610-біля 540 p.p. до н.е.) - вважав першоосновою світу - апейрон - нескінченну матеріальну першооснову, в основі його космогонії - діалектичний принцип єдності і боротьби протилежностей; йому належить перше загальне формулювання закону збереження речовини і енергії, а також здогад про еволюцію живої природи (поява "перших людей" із тварин). Анаксімен (друга половина VI ст. до н.е.) - розвив моністичну концепцію, вважав, що все складається з повітря; "безмежне" повітря у Анаксімена - джерело подиху і життя.

Геракліт з Ефеса (біля 520-біля 460 p.p. до н.е.). Світ цей, по Гераклітові ніким не створений і є "вічно живий вогонь, що повільно загоряється і повільно погасає"; в основі руху світу - єдність і боротьба протилежностей (живе і мертве, пильнуюче і спляче, прекрасне і потворне, чисте і брудне і т.п.).

Піфагор (друга половина VI ст. - початок V ст. до н.е.) - створив релігійно-містичне вчення, відповідно до якого вища, етична мета людини - катарсис - очищення, який досягається: для тіла через вегетаріанство, для душі - через пізнання музично-числової структури космосу, виражається символічно в "чеівері-ці", тобто сумі перших чотирьох чисел 1+2+3+4= 10, що містить основні музичні інтервали: октаву (2:1), квінту (3:2) і кварту (4:3). Піфагор обґрунтував релігійно-філософське братство (спілку), яке мало в свій час політичний вплив у Південній Італії.

Елейська школа (кінець VI-V ст. до н.е.), у яку входив Парменід (народився біля 515 р. до н.е.), Зенон Елейський (біля 490- біля 430 p.p. до н.е.) і Меліс Самосський (V ст. до н.е.). Елеати обґрунтували концепцію буття, протилежну першим натурфілософам. Буття, як сутність, першооснова світу - єдине і нерухоме, всякий рух всяка множинність приводять до протиріч, а значить, неможливі (про це знамениті апорії Зенона: "Ахілл", "Дихотомія", "Стадій" і "Стріла").

Софісти - Протагор (490-420 p.p. до н.е.), Горгій (480-380 p.p. до н.е.), Антифонт (V ст. до н.е.) і інші. Спочатку слово софіст означало мудрець, потім софістами почали називати платних викладачів красномовства і різних знань. Знамените висловлювання Протагора: "Людина є міра всіх речей" знаменує поворот філософії до людини. Софісти розробляли суб'єктивну діалектику, звернувши увагу на рухливість, мінливість, суперечливість понять у людському мисленні.

Далі варто назвати трьох стовпів античної класики, трьох найвідоміших філософів: Сократ - Платон - Аристотель

Платон був учнем Сократа, а Аристотель - учнем Платона, і кожен з них створив своє оригінальне вчення, яке стало віхою в історії філософської думки.

Сократ (біля 470-399 p.p. до н.е.) - критикував натурфілософські спекуляції попередньої епохи, вважаючи вартої уваги лише людські проблеми; розробив методику діалогу, як способу знаходження істини. В етиці він дотримувався строгого раціоналізму, стверджуючи, що чеснота тотожна знанню і що людина, яка знає, що таке добро, не стане поступати погано. Життя Сократа, це втілений образ народного мудреця; він не написав жодного твору, розгулюючи по площам Афінським і вступаючи в сперечання, бесіди з людьми. Наприкінці життя був засуджений і страчений за "введення нових божеств і розбещення юнацтва".

Аристотель (384-322 p.p. до н.е.) - філософ і вчений - енциклопедист, засновник перипатичної школи. В філософії Аристотель виділяє три частини:

Теоретична (умоглядна) - перша філософія (метафізика) і фізика, і фізика яка вивчає першопричини буття; мета теоретичної філософії - знання заради знання.

Практична філософія, мета якої - знання заради діяльності - етика і політика.

Поетична (творча) філософія - знання заради творчості - риторика і поетика. Логіка не самостійна наука, а пропедевтика до всіх наук. Якщо Сократ і Платон розробляли діалектичну логіку, то Арістотель - автор формальної логіки. Пізніше, в середні віки, формально-логічна частина вчення Арістотеля була відірвана від змістовної і канонізована, використовувалася як методологічна основа середньовічної схоластики.

II. Ранній еллінізм - це період кризи античного рабовласницького суспільству розчарування філософів у політичній діяльності, філософії була зведена до питань приватного особистого життя людини - етики. Філософія цікавилась не питанням: "Який світ?", а питанням!: "Як треба жити?" У цьому періоді виділяються три відомі школи: скептицизм, стоїцизм, епікуреїзм.

Скептицизм: Піррон (IV-початок III ст. до н.е.), Тимон (біля 325-235 p.p. до н.е.), Енесідем (І в. до н.е.), Агриппа Секст Емпірик (друга половина II ст. - початок III ст. н.е.), - заперечували можливість достовірного знання на підставі того, що знання завжди суб'єктивне. Піррон, засновник школи, стверджував, що філософ - це той, хто прагне до щастя. Хто бажає досягти щастя, повинен відповісти на три питання:

  • а) із чого складаються речі?
  • б) як ми повинні ставиться до речей?
  • в) яку вигоду отримаємо ми від нашого відношення?

Стоїцизм: Зенон з Китіона (біля 362-333 p.p. до н.е.), Хрісипп - (281/277-208/205 p.p. до н.е.), Посидоній (біля 135-51/50 p.p. до н.е.), Сенека (біля 5 р. до н.е.-65 р. н.е.), Епіктет (біля 50-біля 140 p.p. н.е.), Марк Аврелій (121-180 р. н.е.) -напрямок у філософії, в якому етика займає провідне місце, опираючись на фізику (натурфілософію) і логіку. Кінцева мета людини, щастя визначаються як, життя яке узгоджується з природою, логосом. Стоїчний ідеал доброчесної людини - це мудрець, який може розділити всі речі і справи на залежні від нього і не залежні: в перших - треба мужньо виконувати свій обов'язок всупереч всьому, а в другому - ігнорувати.

Епікуреїзм - матеріалістична школа в давньогрецькій і давньоримській філософії, заснована Епікуром (341-270 p.p. до н.е.). Епікуреїзм продовжує традиції філософії Демокріта атомізм і гедонізм. Головне завдання філософії вбачали в тому, щоб навчити людину бути щасливою, звільнити її від страждань.

III. Пізній еллінізм - філософія зближається з релігією, набуваючи частково містичний характер. Філософські школи цього періоду - неопіфагорейство і неоплатонізм - вплинули на середньовічну філософію.

Неопіфагорейство - Ксенократ (396-314 p.p. до н.е.), Плутарх (біля 45-біля 127 р. н.е.), Нуменій (друга половина II ст.) - відродження піфагорійської традиції - надання самостійного значення методам математичного символізму (в основі буття; єдине - багаточисельне, монада - діада, тотожність - розходження, парне - непарне, крапка - лінія - площина -тіло); в етиці - розвиток ідей аскетизму і катартіх (від "катарсис" - очищення). філософія античний сократ

Неоплатонізм - Плотін (204/205-270), Порфирій (234-між 301 і 305 p.p.), Ямвлих (біля 245-330), Прокл (412-485) - продовження традицій платонівського ідеалізму. Головне завдання філософії - вивести з єдності бога послідовну традицію буття (першооснова всього - Єдине, його прояви: розум - душа - космос; розум і душа здійснення Єдиного у вічності, космос - у часі. Єдине, універсум - те, до чого прагне загублена в просторах космосу душа, побувавши в тутешньому світі як у театрі (де є добро і зло, герої і раби - для розмаїтості п'єси), душа повернеться до свого батька і возлюбить його чистою любов'ю.

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >