Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Маркетинг arrow Брендинг як ефективна технологія завоювання та утримання покупця

Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід

Функціональний підхід брендингу - комплекс взаємозв'язаних властивостей, що впливають на поведінку різних контактних аудиторій. Головна мета функціонального трактування полягає в тому, що останній розглядається як набір певних функцій, що розкривають його цінність як для споживача, так і для власника бренда. Брендинг власне і призначений для реалізації певних функцій.

При визначенні складу і класифікації функцій бренда необхідно враховувати діалектичну єдність усіх функцій, що характеризують його сутність і зміст. Стосовно споживача склад функцій має забезпечувати задану реакцію споживача на товар або послугу, що продається під певним брендом.

Аналіз існуючого досвіду класифікацій функцій бренда свідчить про наявність окремих спроб розробити таку класифікацію. У той самий час існуючі класифікації не містять класифікаційних ознак, що свідчить швидше про інтуїтивний рівень виокремлення функцій, ніж науково обґрунтований. Крім того, майже в усіх працях зарубіжних та вітчизняних дослідників з цього питання виокремлення функцій бренда розглядається незалежно від спрямованості його дії на різні контактні аудиторії, що ставить під сумнів правомірність такої ідентифікації. Успішне виконання торговельною маркою своїх функцій залежить від юридичної захищеності та рекламо спроможності, тобто вона має бути зареєстрована належним чином, повинна легко запам'ятовуватися, чітко асоціювалася у свідомості споживача з певною фірмою або товаром, бути зручною при використанні в рекламних матеріалах.

Отже, до основних вимог, що висуваються до класифікації функцій бренда, слід віднести:

  • 1. Виокремлення класифікаційних ознак. До таких ознак необхідно віднести відносну виокремленість функцій, однорідність, стабільність властивостей бренда.
  • 2. Облік взаємозв'язку функцій бренда, виділених за різними ознаками.
  • 3. Конкретизація функцій бренда, що відображає різні цільові дії.

Виходячи з теоретичної бази функціонального підходу, при формулюванні функцій необхідно дотримуватися певних принципів:

функції формулюються для конкретного об'єкта для конкретних умов. Вочевидь, що функції бренда продуктів харчування повсякденного попиту і функції бренда предметів розкоші будуть різними. Крім того, функції бренда будуть різними за спрямованістю на різні контактні аудиторії:

  • - згідно з визначенням функція - прояв властивостей об'єкта, що полягає в його дії (або протидії) на стан інших об'єктів. У нашому випадку об'єктом є бренд як комплекс визначених образів і асоціацій у свідомості споживача;
  • - прояв функції полягає у дії. З урахуванням цього при формулюванні функції необхідно обирати дієслово, що описує дію, тобто використовувати активні, а не пасивні дієслова;
  • - функція повинна містити характеристику дії стосовно об'єкта дії функції;
  • - у формулюванні дія функції позначається дієсловом у невизначеній формі, а об'єкт функції - іменником у знахідному відмінку [6].

Для того щоб розробити обґрунтовану класифікацію функцій бренда, перш за все необхідно сформулювати класифікаційні ознаки: цільова аудиторія; характер функції бренда; корисність функції; сфера прояву; роль у задоволенні потреб. На основі класифікаційних ознак можна розробити види загальних функцій. Проте для цілей дослідження важливо домогтися чіткої конкретизації функцій бренда, ідентифікувати не загальні, а конкретні функції. Згідно з одним із головних принципів функціонального

Мета брендингу досягається за допомогою створення функціональних цінностей бренда, які є не чим іншим як ступенем прояву брендом своїх функцій. Відповідно ефективність брендингу з позиції функціонального підходу повинна розглядатися як ефективність реалізації брендом своїх функцій з урахуванням їхньої важливості.

Таким чином, ефективність брендингу на основі функціонального підходу визначається через оцінку якості реалізації брендом своїх функцій. Але ця оцінка буде не повною, якщо не брати до уваги конкурентне середовище. Тобто об'єктивну картину може надати тільки зіставлення з аналогічними проявами функцій брендів-конкурентів.

Функціональний підхід є методологічною основою для оцінки ефективності бренда, не залежить від форм і методів і полягає у цілеспрямованій дії на свідомість споживача через формування в його свідомості образу бренда, у підтримці потрібного співвідношення між концепцією позиціонування, функціональної структури бренда і маркетинговими комунікаціями, а також у своєчасному виявленні такої ситуації, коли існуюча структура позиціонування відповідає функціональній природі бренда, цілям брендингу та сприяє просуванню вітчизняного бренда на міжнародний ринок.

 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ   Следующая >
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Брендинг як ефективна технологія завоювання та утримання покупця
ВступРозділ 1. Теоретичні основи поняття брендингу1.1 Сутність брендингу та технологія розробки брендів1.2 Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід1.3 Сучасні концепції брендингу1.4 Зарубіжний досвід брендингу1.5 Шляхи удосконалення брендингу в УкраїніРозділ 2. Комплексний і спеціальний маркетинговий аналіз діяльності ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»2.1 Загальна характеристика підприємства2.2 Аналіз основних фінансово-економічних показників діяльності підприємства2.3 Аналіз товарної і цінової політик підприємства2.4 Аналіз збутової і комунікаційної політик підприємства2.5 SWOT-аналіз підприємства2.6 Характеристика ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалі» за методикою БКГРозділ 3. Програма заходів з удосконалення комплексу маркетингу ПАТ «Запорізький комбінат будматеріалів»3.1 Програма заходів з удосконалення товарної, асортиментної політик підприємства3.2 Програма заходів з удосконалення цінової політики і ціноутворення на підприємстві3.3 Програма заходів з удосконалення збутової політики підприємства та її реалізаціїВисновкиСписок використаних джерел