Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Медицина arrow Аналіз стану здоров’я студентів Одеського регіону

Аналіз стану здоров’я студентів Одеського регіону


Проблема зміцнення здоров'я та покращення фізичного розвитку студентів залишається нині винятково актуальною, про що свідчить різке погіршення стану здоров'я учнівської молоді. Одним із найважливіших завдань, що стоять перед вищою освітою, є створення системи навчання, яка б забезпечила майбутнім фахівцям разом із практичною й теоретичною підготовкою за фахом, міцне здоров'я та високу працездатність. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз стану здоров'я студентів Одеського регіону за 2012-2014 рр. і розробити та реалізувати комплекс дієвих заходів із попередження й усунення захворювань.

Проведено аналіз стану здоров'я студентів Одеського регіону. Виявлено, що найбільш поширена патологія терапевтичного профілю. Основна причина цього - низька фізична підготовленість студентів, яка призводить до зниження роботи адаптаційно-компенсаторних механізмів організму й нездатності впоратися з усіма навантаженнями та новими факторами, специфічними для вищої школи. Це, зі свого боку, призводить до виснаження й зриву адаптації, що є основою хвороби. Ужито комплекс заходів у розв'язанні завдань, що стоять перед вищою освітою, щодо фізичного виховання, медичного забезпечення та оздоровлення студентів. Потрібно звернути увагу на своєчасне виявлення патології й установлення спостереження за всіма хворими студентами, яким необхідна медична допомога, проведення комплексної диспансеризації хворих і їх оздоровлення з використанням усіх сучасних оздоровчих технологій. Виявлено необхідність у підвищенні ефективності профілактичної й лікувально-оздоровчої роботи зі студентами, котрі мають значні патологічні відхилення в стані здоров'я.

Ключові слова: аналіз стану здоров'я студентів, Одеський регіон, фізична підготовленість, вищі навчальні заклади.

Проблема укрепления здоровья и улучшения физического развития студентов в наше время остается актуальной, о чем свидетельствует резкое ухудшение состояния здоровья учащейся молодежи. Одной из важнейших задач, стоящих перед высшим образованием, является создание системы обучения, которая бы обеспечила будущим специалистам вместе с практической и теоретической подготовкой по специальности, крепкое здоровье и высокую работоспособность. Цель исследования - провести сравнительный анализ состояния здоровья студентов Одесского региона за 2012-2014 гг., разработать и осуществить комплекс эффективных мер по предупреждению и устранению заболеваний.

Проведен анализ состояния здоровья студентов Одесского региона. Установлено, что наиболее распространенной оказалась патология терапевтического профиля. Основная причина этого - низкая физическая подготовленность студентов, которая приводит к снижению работы адаптационно-компенсаторных механизмов организма и неспособности справляться со всеми нагрузками и новыми факторами, специфическими для высшей школы. Это, в свою очередь, приводит к истощению и срыву адаптации, что является основой болезни. Осуществлен комплекс мероприятий по решению задач, стоящих перед высшим образованием, относительно физического воспитания, медицинского обеспечения и оздоровления студентов. Считаем необходимым обратить внимание на своевременное выявление патологии и установление наблюдения за всеми больными студентами, которые нуждаются в медицинской помощи, проведение комплексной диспансеризации больных студентов и их оздоровление с использованием всех современных оздоровительных технологий, повышение эффективности профилактической и лечебно-оздоровительной работы со студентами, которые имеют значительные патологические отклонения в состоянии здоровья.

Ключевые слова: анализ состояния здоровья студентов, Одесский регион, физическая подготовленность, высшие учебные заведения.

The

The analysis of the health status of students of the Odessa region. Revealed that the most common pathology was therapeutic profile. The main reason for this is the low physical preparedness of students, which leads to a decrease of work adaptation-compensatory mechanisms of the body and the inability to cope with all the stress, and new factors specific to higher education. This, in turn, leads to depletion and the breakdown of adaptation, which is the basis of the disease. Implemented a package of measures in addressing the challenges facing higher education regarding physical education, medical and health students. We believe it is necessary to pay attention to the timely detection of pathology and establishing supervision of all nursing students who need medical care, comprehensive clinical examination of patients students and their rehabilitation with the use of all modern health technologies, improving the efficiency of preventive and therapeutic work with students who have significant pathological deviations in health status.

Key words: analysis of the health status of students, Odessa region, physical training, higher education.

Вступ

Постановка наукової проблеми та її значення. У нинішніх умовах життя спостерігається стійке погіршення стану здоров'я та фізичного розвитку студентської молоді. Прослідковуєгься загальне збільшення кількості серцево-судинних захворювань, погіршення функціональних резервів організму, системне порушення постави, наявність різних вад опорно-рухового апарату, зниження рівня фізичної підготовленості тощо [1-3].

Для розв'язання завдання практичної реалізації профілактики захворювань студентів потрібно проводити скринінг здоров'я й резервних можливостей кожного студента. Сучасне медичне забезпечення в системі вищої освіти включає комплекс заходів. Основні з них - це планові щорічні огляди студентів за участю необхідних фахівців із метою диференціації занять фізичним вихованням молоді з урахуванням стану здоров'я та рівня фізичної підготовленості, а також розподіл на медичні групи й установлення спостереження за всіма хворими студентами, яким необхідна медична допомога, диспансеризація хворих і їх оздоровлення з використанням сучасних оздоровчих технологій, оскільки проблема зміцнення здоров'я та покращення фізичного розвитку нині залишається винятково актуальною, про що свідчить різке погіршення стану здоров'я учнівської молоді [4-5]. Період перебування молодих людей у ВНЗ - фактично останній проміжок часу, протягом якого багато в чому формуються майбутня етика соціальної поведінки молодої людини, методи досягнення життєвих цілей, що заслуговують на збереження уваги протягом усього життя [6-8].

Отже, одне з найважливіших завдань, які стоять перед вищою освітою, - створення системи навчання, яка б забезпечила майбутнім фахівцям разом із практичною й теоретичною підготовкою за фахом міцне здоров'я та високу працездатність.

Дослідження виконано відповідно до теми Зведеного плану НДР Міністерства охорони здоров'я України на 2014-2018 р. за темою «Дослідження особливостей адаптаційних реакцій організму людини до фізичних навантажень залежно від рівня фізичного розвитку, функціонального стану та стану здоров'я для розробки оптимальних програм корекції методами фізичної реабілітації і функціональним харчуванням» (№ держреєстрації - 0113U006426).

Мета дослідження - порівняльний аналіз стану здоров'я студентів Одеського регіону за 20122014 рр. й розробка та здійснення комплексу дієвих заходів із попередження та усунення захворювань.

Методи та організація дослідження. У роботі подано аналіз результатів обов'язкового медичного огляду (2012-2014 рр.) студентів, які навчаються у ВНЗ м. Одеси, що проходив на базі університетської клініки медичного університету та поліклінік міста. Після проходження медичного огляду проведено розподіл на медичні групи (основну, підготовчу, спеціальну «А», спеціальну групу Б (ЛФК)). Заняття з фізичного виховання в спеціальній групі «А» у всіх ВНЗ проходять окремо від основної групи за затвердженою навчальною програмою. Заняття в спеціальній групі «Б» відбуваються за програмою спеціальних медичних груп. Викладачі мають спеціальну освіту та право проводити заняття в цих групах. Студенти першого курсу проходили медичний огляд наприкінці вересня та на початку жовтня, ІІ-ІІІ курсів - у жовтні й листопаді, а студенти ІУ курсу піддавалися медичному огляду в другому півріччі навчального року.

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів дослідження

здоров'я студент лікувальний захід

За даними медичного огляду, у 2013 р. порівняно з 2012-м, кількість студентів, віднесених за станом здоров'я до певних груп була такою:

 • - в основній групі збільшилася на 2,4 %;
 • - у підготовчій групі зменшилася на 2,3 %,
 • - у спеціальній групі «А» зменшилася на 0,8 %,
 • - у спеціальній групі «Б» (ЛФК) збільшилася на 0,7 %,
 • - чисельність тимчасово звільнених від занять залишилася незмінною.

За даними медичного огляду у 2014 р., порівняно з 2013-м, кількість студентів, віднесених за станом здоров'я:

 • - до основної групи, збільшилася на 0,5 %,
 • - до підготовчої групи, зменшилася на 1,2%,
 • - до спеціальної групи «А», збільшилася на 1,3%,
 • - до спеціальної групи «Б» (ЛФК), зменшилася на 1,2%,
 • - до тимчасово звільнених від занять, збільшилася на 0,6% (табл. 1).

Таблиця 1 Порівняльні показники розподілу студентів I курсу на медичні групи за підсумками медичного огляду (2012-2014 рр.)

Група

Рік

Оглянуто (осіб)

основна, осіб / %

підготовча, осіб / %

спец. А осіб / %

спец. Б (ЛФК), осіб / %

Тимчасово звільнені від занять, осіб / %

Усього

10917

7872

1419

1321

243

62

2012 р.

72,1 %

13,0 %

12,1 %

2,2 %

0,6 %

Усього

11143

8299

1194

1253

335

62

2013 р.

74,5 %

10,7 %

11,3 %

2,9 %

0,6 %

Усього

11530

8640

1100

1450

193

147

2014 р.

75,0 %

9,5 %

12,6 %

1,7 %

1,2 %

Динаміка 2012-2013 рр.

+ 2,4 %

- 2,3 %

- 0,8 %

+ 0,7 %

-

Динаміка 2013-2014 рр.

+ 0,5 %

- 1,2 %

+ 1,3 %

- 1,2 %

+ 0,6 %

Отже, відбувається збільшення кількості студентів, котрі займаються в основній медичній групі, спеціальній медичній групі «А», тимчасово звільнених від занять і зменшується чисельність віднесених за станом здоров'я до підготовчої та спеціальної медичної групи «Б» (рис. 2.).

Основна Спеціальна А Спеціальна ІБ

Рис. 2. Тренд зміни кількості студентів, які за станом здоров'я належатьдо основної й спеціальної груп, %

Але потрібно відзначити, що за підсумками медичного огляду у 2013 р. кількість уперше виявленої патології серед студентів Одеського регіону збільшилася на 8,95 %, на 16,7 % зросла чисельність першокурсників, узятих на диспансерний облік. У 2014 р. кількість уперше виявленої патології серед студентів збільшилася на 0,7 %, на 0,4 % зросла кількість студентів І курсу, узятих на диспансерний облік (рис. 3, 4).

Порівняльні показники виявленої патології студентів I курсу за підсумками медичного огляду (2012-2014 рр.)

Рис. 3. Порівняльні показники виявленої патології студентів I курсу за підсумками медичного огляду (2012-2014 рр.)

Стосовно структури виявленої патології в студентів І курсу, за даними медичного огляду за 2012-2014 рр., то потрібно зазначити, що найбільш розповсюдженою виявилася патологія терапевтичного профілю, друге місце посідає захворювання органа зору, третє - хірургічна, гінекологічна та неврологічна патології (рис. 5).

Порівняльні показники кількості студентів І курсу, узятих на диспансерний облік за підсумками медичного огляду (2012-2014 рр.)

Рис. 4. Порівняльні показники кількості студентів І курсу, узятих на диспансерний облік за підсумками медичного огляду (2012-2014 рр.)

Структура виявленої патології в студентів 1 курсу у ВНЗ за 2012-2014 р

Рис. 5. Структура виявленої патології в студентів 1 курсу у ВНЗ за 2012-2014 р.,

Аналіз успішності виконання тестових завдань студентами ВНЗ засвідчив, що високим залишається відсоток студентської молоді, яка не виконала нормативи. Це означає, що рівень фізичної підготовленості характеризується як низький. Під час аналізу результатів тестування фізичної підготовленості студентів виявлено, що важчим видам випробувань для більшості є виконання тестів на витривалість і спритність (біг на 2000 і 3000 м, стрибки в довжину з місця, біг на 100 м).

Порівняльне вивчення стану здоров'я студентів різних ВНЗ засвідчило, що при надходженні до будь-якого ВНЗ студент змушений адаптуватися до комплексу нових факторів, специфічних для вищої школи. Крім того, сама навчальна діяльність за останні роки настільки змінилася, що адаптаційно-компенсаторні механізми молодої людини не справляються зі всіма навантаженнями. А це, зі свого боку, призводить до виснаження й зриву адаптації, що є основою хвороби. Можливо пов'язати проблему погіршення стану здоров'я студентів на цьому етапі з нездатністю молоді протистояти зміненню соціально-політичним та економічним умовам суспільства.

Упровадження й розвиток профілактичного медичного забезпечення студентської молоді не повинні обідняти та, тим більше, відміняти застосування технологій відновної медицини, що склалися в студентських поліклініках, оскільки проблема відновлення здоров'я студентів усе ще виключно актуальна. Навпаки, у сучасних умовах потрібно істотно підвищити ефективність роботи зі студентами, котрі мають значні патологічні відхилення в стані здоров'я. Для цього повинні застосовуватися найефективніші методи відновлення здоров'я й, передусім, фізична реабілітація. До якнайкращих результатів, як свідчить практика, приводить застосування цих методів у рамках фізичного виховання, що здійснюється у ВНЗ як обов'язкова дисципліна. У зв'язку з цим у навчальних закладах нашої країни не повинно бути студентів, звільнених за станом здоров'я від фізичного виховання.

Відомо, що здоров'я обумовлено низкою чинників.

До основних, від яких немало залежить стан, зміцнення й збереження здоров' я студентської молоді, відносять генетичний родинний чинник, стан навколишнього середовища, медичне забезпечення й спосіб життя. Вплив цих чинників на здоров'я не фатальний: він значною мірою піддається регулюванню. Найбільше поточний стан здоров'я студентів залежить від способу життя (приблизно на 50-55 %).

Водночас цей чинник в значно більшій мірі, ніж інші, може бути задіяний на користь зміцнення та збереження здоров' я студентської молоді.

А найважливішим і найнадійнішим засобом профілактики захворювань є регулярна фізична активність, яка при раціональному застосуванні в змозі сприяти вирішенню актуальних питань зміцнення здоров'я й високої працездатності студентської молоді.

Під час навчання майбутні фахівці повинні вивчити питання зі здорового способу життя, ціннісного ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, мотивації до занять фізичною культурою й спортом, формування вмінь і навичок із застосуванням оздоровчих технологій як під час проходження навчальних дисциплін, так і в позанавчальний час. Потрібно увести моніторинг знань, умінь і навичок зі зміцнення та збереження здоров'я всього контингенту студентської молоді країни.

Висновки й перспективи подальших досліджень

Узагальнюючи одержану інформацію порівняльного аналізу стану здоров'я студентів Одеського регіону, можна зробити висновок про його погіршення. Стосовно структури виявленої патології в першокурсників, то за даними медичного огляду за 2012-2014 рр. потрібно відзначити, що найбільш розповсюдженою виявилася патологія терапевтичного профілю, друге місце - захворювання органу зору, третє - хірургічна, гінекологічна та неврологічна патологія.

Погіршення стану здоров'я студентської молоді за останні роки пов'язане зі швидкою зміною навчальної діяльності, зміною соціально-політичних й економічних умов суспільства, що призводить до нездатності адаптаційно-компенсаторних механізмів справлятися зі всіма навантаженнями. А це, зі свого боку, призводить до виснаження та зриву адаптації, що є основою хвороби. Потрібно звернути увагу на своєчасне виявлення патології й установлення спостереження за всіма хворими студентами, яким необхідна медична допомога, проведення комплексної диспансеризації хворих і їх оздоровлення із застосуванням усіх сучасних оздоровчих технологій із широким використанням можливостей різноманітних допоміжних кабінетів (ЛФК, масажу та ін.), а також денних стаціонарів поліклінік і санаторіїв-профілакторіїв, обслуговуючих ВНЗ.

Виявлено необхідність у підвищенні ефективності профілактичної й лікувально-оздоровчої роботи зі студентами, котрі мають значні патологічні відхилення в стані здоров'я; розробка для них багаторічних індивідуальних програм фізичної реабілітації та самооздоровлення з використанням насамперед засобів ЛФК, покращення умов життя студентів ВНЗ та забезпечення обладнанням спортивних кімнат і майданчиків у приміщеннях студентських гуртожитків університетів, надання студентам можливості безкоштовного користування об'єктами фізкультури та спорту.

Джерела та література

 • 1. Апанасенко Г. Л. Новая стратегия профилактики ХНИЗ / Г. Л. Апанасенко // «Спортивна медицина, лікувальна фізична культура та валеологія-2012» : матеріали ХУ ювілейної міжнар. наук.-практ. конф. - Одеса, 2012. - С. 8-9.
 • 2. Денисова П. В. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте : учеб. пособие для вузов / П. В. Денисова, И. В. Хмельницкая, П. А. Харченко. - Киев : Олимп. лит, 2008. - 127 с.
 • 3. Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. - К. : Олімп. л-ра, 2010. - 248 с.
 • 4. Самостійні заняття з фізичного виховання / О. Г. Юшковська Т. Ю. Круцевич Г. В. Безверхня, В. Ю. Середовська. - Одеса, 2012. - 364 с.
 • 5. Програма «Фізичне виховання та здоров'я» для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ- ГУ рівнів акредитації України / О. Г. Юшковська, В. Ю. Середовська, І. Є. Бурдин, Н. В. Молоканова // Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти. - К., 2013. - 24 с.
 • 6. Юшковська О. Г. Фізична реабілітація хворих на ішемічну хворобу серця : монографія / О. Г. Юшковська. - Одеса : Одес. держ. мед. ун-т ; Видавництво ВМВ, 2009. - 224 с.
 • 7. Юшковська О. Г. Аналіз стану здоров'я жінок ювенільного періоду, хворих на нейроциркуляторну дистонію / О. Г. Юшковська, Є. В. Долгієр // Освіта і здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти. - Суми, 2010. - Ч. І. - С. 407-414.
 • 8. Kerpanova V. Physical Education and Sport at school in Europe / V. Kerpanova, O. Borodankova. - Luxembourg, 2013. - P. 1-65.
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
 
Предметы
Банковское дело
Бухучет и аудит
География
Журналистика
Информатика
История
Культурология
Литература
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Недвижимость
Охрана труда
Педагогика
Политология
Право
Психология
Религиоведение
Сельское хозяйство
Социология
Спорт
Техника
Товароведение
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочее