Меню
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Главная arrow Право arrow Правові основи видатків державного бюджету в України

СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

 • 1. Конституція України. - К: Вікар, 1996. - 64 с.
 • 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. №2542-III
 • 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Изд.: Видавничий дім СКІФ, 2008 г.
 • 4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008р. №835.
 • 5. Закон України “Про Рахункову палату” iд 11.07.1996 № 315/96-ВР (зі змінами від 22.05.2008)
 • 6. Наказ Державного казначейства України № 140 від 10.08.2001р.
 • 7. Наказ Державного казначейства «Порядку касового виконання державного бюджету за видатками» від 22.01.2001 р № 3.
 • 8. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М.
 • 9. Алєксєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Бюджетна система. -- Л.: Вид.: Національного університету "Львівська політехніка", 2004.
 • 10. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. -- К. : НДФІ, 2004.
 • 11. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади. - К.: Верес, 2005
 • 12. Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине. О.: 2004.- 300с
 • 13. Булгакова С. О. Формування і функціонування бюджетної системи України. -- К.: КНИГА, 2003
 • 14. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України: У 5-ти т. -Т.1. -К.: НВП «АВТ лтд.», 2004.
 • 15. Булгакова С.О. Управління фінансовими ресурсами у системі Казначейства // Фінанси України. - 2006. - №7. - с.18-29.
 • 16. Буряченко А. Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України. // Фінанси України. - 2002. - № 6. - с. 139 -142
 • 17. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник / Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І.Юрія та Й.М.Бескида. -- К.: Таксон, 2007
 • 18. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар/ За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 320.
 • 19. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави // Фінанси України. -- 2002. -- №8.-с.141-145
 • 20. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2001
 • 21. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2002.
 • 22. Воронова Л.К. Финансовое право: учеб. / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. - Х.: Легас, 2003. - с. 28
 • 23. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні. - Харків, 2003. - 567 с.
 • 24. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення. // Фінанси України, 2002, № 8
 • 25. Демків О.І. Сучасні засади та підходи до бюджетного стимулювання розвитку регіонів // Матер. Всеукраїнської наук. - практ.: конф. „Фінансова система України: становлення та розвиток”. - Частина 1. - Острог: НУ „Острозька академія”, 2006. - с.68
 • 26. Державні фінанси України / Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: НІОС. - 2002
 • 27. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. -- К. : НДФІ, 2004.
 • 28. Дудко В. П. Державний фінансовий контроль. -- Чернівці : Прут, 2005. -- с.48
 • 29. Загорський В. С.. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. -- Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. -- 304 с.
 • 30. Казначейська система виконання бюджету / За ред. С. О. Булгакової. -- К.: КНТЕУ, 2005
 • 31. Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5(59). - с.128-133
 • 32. Кириленко.О.П.Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000 -250 с.
 • 33. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар. // Фінанси України, 2002, № 5 - с. 22- 25
 • 34. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: ЦНЛ, 2003. - С. 126
 • 35. Кудряшов В. П. Фінансування бюджету та економічне зростання// Фінанси України. - №3 - 2007. - С. 98 - 111
 • 36. Кузьменко О. Проблеми співвідношеннякомпетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері / О. Кузьменко // Право України. - 2001. - № 4. - С. 101-105
 • 37. Корчинський В.Є. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 84-93.
 • 38. Колпаков В.К. Адміністративне право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2005
 • 39. Кульчицький М.І., Перун З.В. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом //Фінанси України. - 2005. - №2. - с.78-83
 • 40. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія. - К. : Наукова думка, 2006
 • 41. Луніна І.О., Баліцька В.В., Короткевич О.В. Механізм мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України// Фінанси України. - 2008.- №12.
 • 42. Опалова А., Віслюк О. Державне регулювання економіки. - К.: Наукова думка, 2005.
 • 43. Опарін В. М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти. -- К.: КНЕУ, 2005.
 • 44. Орлюк О.П. Фінансове право України, К: Либідь, 2004
 • 45. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення // Україна: аспекти праці.- 2004.- № 7.- C.3-10.
 • 46. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002- 254с
 • 47. Програма КМУ «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» . - К., 2008
 • 48. Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України- 2006.- № 8.- C.7-13
 • 49. Симоненко В. К., Барановський О. І., Петренко П. С. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект). -- К.: Знання України, 2006. -- 279 с.
 • 50. Стефанюк І. Невеселий коментар про нецільове використання бюджетних коштів // Фінансовий контроль. - 2008. - №6(47). - с.48-51.
 • 51. Скрипник А., Варваренко Г., Вдовиченко А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України // Вісник НБУ. - 2007. - № 8. - С. 15-21.
 • 52. Стоян В. Бюджет та бюджетна політика держави//Світ Фінансів.- Тернопіль, 2005.- №1. - С.94.
 • 53. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) „Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: А. Гальчинський, В. Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. Ї С. 211
 • 54. Соціальна спрямованість бюджетної політики / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Е.М. Лібанова та ін. - К.: НДФІ, 2004.
 • 55. Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни рівня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4.- C.126-130
 • 56. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. - К.: Вінор, 2003. - С. 222
 • 57. Теребух А.І. Бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіону // Матер.ХV міжнар. наук.-практ. конф. „Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція”. - Частина 1. - Чернівці: ТЕІ, 2006. - с.83
 • 58. Терещенко Ю.І. Фінансове право. К: Юридична книга, 2006. - С. 142
 • 59. Тігова Т.М., Осипчук Л.Л. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка, фінанси, право. - 2001. - № 2. - С. 16-18
 • 60. Тимошенко І.І., Жук О.П. Фінанси. Навчальний посібник. - К.: Держкомстат України, 2006.
 • 61. України та зарубіжних країн Навчальний посібник 2-ге вид., перероб. і доп. -- К.: Знання-Прес, 2003.- 168 с.
 • 62. Хорошева Е.И. Сущность бюджетного регулирования социально-экономического развития территориальных подсистем / Вісник Донецького університету, Сер.В: Економіка і право. - 2005. - Вип.2. - с.202.
 • 63. Чвалюк А.М. Етапи формування закону про державний бюджет // Форум права. -2007. -№ 3. -С.272-277
 • 64. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ у 2-х томах. - Х.: ИНЖЭК, 2004.
 • 65. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання. -- К.: НДФІ, 2005. -- 260 с.
 • 66. Шелест В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання// Актуальні проблеми економіки. - №3. - 2007. - С.190
 • 67. Шутов М. І., Бабенко В. А., Стоянова Н. М. Державний фінансовий контроль в Україні. -- О.: Юридична література, 2004. -- с. 131
 • 68. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. -- К., НІОС., 2007 - С. 100
 • 69. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система. - Т.: Карт-бланш, 2006. - С. 63.
 • 70. http://treasury.gov.ua // Державне казначейство України
 • 71. http://minfin.gov.ua // сайт Міністерства фінансів України
 • 72. http://www.ac-rada.gov.ua // сайт Рахункової палати України
 
Если Вы заметили ошибку в тексте выделите слово и нажмите Shift + Enter
< Предыдущая   СОДЕРЖАНИЕ
 

СКАЧАТЬ ОРИГИНАЛ
Правові основи видатків державного бюджету в України
ВСТУПРОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ1.1 Становлення інституту видатків Державного бюджету 1.2 Поняття «бюджету» та «видатків бюджету»1.3 Принципи фінансування видатків Державного бюджету1.4 Зарубіжний досвід організації видатків Державного бюджетуРОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНИ2.1 Законодавчі нормативні акти щодо видаткової частини Державного бюджету України2.2 Повноваження Державного казначейства України по виконанню державного бюджету за видатками2.3 Правові засади розподілу видатків за різними ланками бюджетної системи2.4 Загальні засади здійснення контролю за виконанням видатків Державного бюджетуРОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО МЕХАНІМУ ЗДІЙСНЕННЯ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ 3.1 Шляхи удосконалення нормопроектування у сфері бюджетних правовідносин3.2 Удосконалення інституту юридичної відповідальності у сфері виконання Державного бюджету3.3 Перспективи розвитку правового механізму здійснення видатків державного бюджету в УкраїніВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ