СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

 • 1. Конституція України. - К: Вікар, 1996. - 64 с.
 • 2. Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001р. №2542-III
 • 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Изд.: Видавничий дім СКІФ, 2008 г.
 • 4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» від 26.12.2008р. №835.
 • 5. Закон України “Про Рахункову палату” iд 11.07.1996 № 315/96-ВР (зі змінами від 22.05.2008)
 • 6. Наказ Державного казначейства України № 140 від 10.08.2001р.
 • 7. Наказ Державного казначейства «Порядку касового виконання державного бюджету за видатками» від 22.01.2001 р № 3.
 • 8. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М.
 • 9. Алєксєєв І. В., Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю. Бюджетна система. -- Л.: Вид.: Національного університету "Львівська політехніка", 2004.
 • 10. Азаров М. Я., Ярошенко Ф. О., Єфименко Т. І., Андрущенко В. Л., Бабіч Н. М. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. -- К. : НДФІ, 2004.
 • 11. Андрійко О.Ф. Організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади. - К.: Верес, 2005
 • 12. Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине. О.: 2004.- 300с
 • 13. Булгакова С. О. Формування і функціонування бюджетної системи України. -- К.: КНИГА, 2003
 • 14. Булгакова С.О., Василенко Л.І., Єрмошенко Л.В., Александров В.Т., Недбаєва С.М. Державні фінанси: Фінанси. Бюджетна система України: У 5-ти т. -Т.1. -К.: НВП «АВТ лтд.», 2004.
 • 15. Булгакова С.О. Управління фінансовими ресурсами у системі Казначейства // Фінанси України. - 2006. - №7. - с.18-29.
 • 16. Буряченко А. Є. Історичні аспекти еволюції бюджетної системи України. // Фінанси України. - 2002. - № 6. - с. 139 -142
 • 17. Бюджетна система. Вишкіл студії. Навчальний посібник / Юрій С.І., Бескид Й.М., Дем'янишин В.Г. та ін.; За ред. С.І.Юрія та Й.М.Бескида. -- К.: Таксон, 2007
 • 18. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар/ За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г. Огня. - К.: Парламентське вид-во, 2008. - 320.
 • 19. Василик О.Д., Ларіонова Л.Д. Фінанси давньоукраїнської держави // Фінанси України. -- 2002. -- №8.-с.141-145
 • 20. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2001
 • 21. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. -- К.: НІОС. -- 2002.
 • 22. Воронова Л.К. Финансовое право: учеб. / Л.К. Воронова, Н.П. Кучерявенко. - Х.: Легас, 2003. - с. 28
 • 23. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні. - Харків, 2003. - 567 с.
 • 24. Ісмаїлов А.Б. Бюджетний процес та напрями його удосконалення. // Фінанси України, 2002, № 8
 • 25. Демків О.І. Сучасні засади та підходи до бюджетного стимулювання розвитку регіонів // Матер. Всеукраїнської наук. - практ.: конф. „Фінансова система України: становлення та розвиток”. - Частина 1. - Острог: НУ „Острозька академія”, 2006. - с.68
 • 26. Державні фінанси України / Василик О.Д., Павлюк К.В. - К.: НІОС. - 2002
 • 27. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету. -- К. : НДФІ, 2004.
 • 28. Дудко В. П. Державний фінансовий контроль. -- Чернівці : Прут, 2005. -- с.48
 • 29. Загорський В. С.. Бюджетно-податкова система України: теорія і практика. -- Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. -- 304 с.
 • 30. Казначейська система виконання бюджету / За ред. С. О. Булгакової. -- К.: КНТЕУ, 2005
 • 31. Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - №5(59). - с.128-133
 • 32. Кириленко.О.П.Фінанси (Теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. - Тернопіль: Економічна думка, 2000 -250 с.
 • 33. Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар. // Фінанси України, 2002, № 5 - с. 22- 25
 • 34. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування. - К.: ЦНЛ, 2003. - С. 126
 • 35. Кудряшов В. П. Фінансування бюджету та економічне зростання// Фінанси України. - №3 - 2007. - С. 98 - 111
 • 36. Кузьменко О. Проблеми співвідношеннякомпетенції парламенту і Рахункової палати у контрольно-бюджетній сфері / О. Кузьменко // Право України. - 2001. - № 4. - С. 101-105
 • 37. Корчинський В.Є. Реалізація принципів вирівнювання та економічної ефективності при організації міжбюджетних відносин / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 84-93.
 • 38. Колпаков В.К. Адміністративне право: Підручник. - К.: Юрінком Інтер, 2005
 • 39. Кульчицький М.І., Перун З.В. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим методом //Фінанси України. - 2005. - №2. - с.78-83
 • 40. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія. - К. : Наукова думка, 2006
 • 41. Луніна І.О., Баліцька В.В., Короткевич О.В. Механізм мінімізації впливу фінансової кризи на бюджет України// Фінанси України. - 2008.- №12.
 • 42. Опалова А., Віслюк О. Державне регулювання економіки. - К.: Наукова думка, 2005.
 • 43. Опарін В. М. Фінансова система України: Теоретико-методологічні аспекти. -- К.: КНЕУ, 2005.
 • 44. Орлюк О.П. Фінансове право України, К: Либідь, 2004
 • 45. Папієв М. Соціальна політика та її вплив на доходи і рівень життя населення // Україна: аспекти праці.- 2004.- № 7.- C.3-10.
 • 46. Пасічник Ю. В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навч. посіб. - К.: Знання-Прес, 2002- 254с
 • 47. Програма КМУ «Подолання впливу світової фінансово-економічної кризи та поступальний розвиток» . - К., 2008
 • 48. Рубан Н.І. Концептуальні засади контролю за виконанням бюджетної програми // Фінанси України- 2006.- № 8.- C.7-13
 • 49. Симоненко В. К., Барановський О. І., Петренко П. С. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект). -- К.: Знання України, 2006. -- 279 с.
 • 50. Стефанюк І. Невеселий коментар про нецільове використання бюджетних коштів // Фінансовий контроль. - 2008. - №6(47). - с.48-51.
 • 51. Скрипник А., Варваренко Г., Вдовиченко А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України // Вісник НБУ. - 2007. - № 8. - С. 15-21.
 • 52. Стоян В. Бюджет та бюджетна політика держави//Світ Фінансів.- Тернопіль, 2005.- №1. - С.94.
 • 53. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) „Шляхом європейської інтеграції” / Авт. кол.: А. Гальчинський, В. Геєць та ін.; Нац. Ін-т стратег. дослідж., Ін-т екон. прогнозування НАН України, М-во економіки та з питань європ. інтегр. України. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004. Ї С. 211
 • 54. Соціальна спрямованість бюджетної політики / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Е.М. Лібанова та ін. - К.: НДФІ, 2004.
 • 55. Скворцова С.Я. Тенденції та фактори зміни рівня державних видатків // Формування ринкових відносин в Україні.- 2006.- № 4.- C.126-130
 • 56. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки. - К.: Вінор, 2003. - С. 222
 • 57. Теребух А.І. Бюджет як інструмент впливу на економічний розвиток регіону // Матер.ХV міжнар. наук.-практ. конф. „Стратегічний розвиток регіону - економічне зростання та інтеграція”. - Частина 1. - Чернівці: ТЕІ, 2006. - с.83
 • 58. Терещенко Ю.І. Фінансове право. К: Юридична книга, 2006. - С. 142
 • 59. Тігова Т.М., Осипчук Л.Л. Історичні аспекти виникнення та розвитку державного казначейства // Економіка, фінанси, право. - 2001. - № 2. - С. 16-18
 • 60. Тимошенко І.І., Жук О.П. Фінанси. Навчальний посібник. - К.: Держкомстат України, 2006.
 • 61. України та зарубіжних країн Навчальний посібник 2-ге вид., перероб. і доп. -- К.: Знання-Прес, 2003.- 168 с.
 • 62. Хорошева Е.И. Сущность бюджетного регулирования социально-экономического развития территориальных подсистем / Вісник Донецького університету, Сер.В: Економіка і право. - 2005. - Вип.2. - с.202.
 • 63. Чвалюк А.М. Етапи формування закону про державний бюджет // Форум права. -2007. -№ 3. -С.272-277
 • 64. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник для ВНЗ у 2-х томах. - Х.: ИНЖЭК, 2004.
 • 65. Чугунов І. Я. Теоретичні основи системи бюджетного регулювання. -- К.: НДФІ, 2005. -- 260 с.
 • 66. Шелест В. В. Тіньові фінансові операції: види та шляхи запобігання// Актуальні проблеми економіки. - №3. - 2007. - С.190
 • 67. Шутов М. І., Бабенко В. А., Стоянова Н. М. Державний фінансовий контроль в Україні. -- О.: Юридична література, 2004. -- с. 131
 • 68. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. -- К., НІОС., 2007 - С. 100
 • 69. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система. - Т.: Карт-бланш, 2006. - С. 63.
 • 70. http://treasury.gov.ua // Державне казначейство України
 • 71. http://minfin.gov.ua // сайт Міністерства фінансів України
 • 72. http://www.ac-rada.gov.ua // сайт Рахункової палати України
 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить